edukos.sk

 

Názov projektu: Sieť

Doba implementácie projektu: rok 2020

Ciele a metódy projektu: Projekt „Sieť“  je zameraný na podporu efektívnej sieti partnerstiev v komunite a regióne s cieľom posilniť  vedomosti a zručnosti o ľudských právach, tolerancii a rešpektovaní inakosti. Je aj o zamyslení, rozhodnutí sa, ako ďalej. Cieľová skupina spoznáva seba a iných, príčiny a dôsledky konania, tiež získava inšpirácie pre  výber cesty do budúcnosti. Inovatívnymi formami práce sa tak môže predísť  diskriminácii a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v rámci cieľovej skupiny (odsúdeným, osobám po/vo  výkone trestu, ich rodinám, deťom a mládeži s výchovnými problémami)  a zabezpečenie  ich základných ľudských práv (prácu, nediskrimináciu, vzdelanie,  práva dieťaťa...)

Projekt uplatňuje aktivizujúce a inovatívne  metódy práce s cieľovými  skupinami, ktoré ich učia nielen poznať práva, ale aj povinnosti, odolávať nástrahám  života, meniť postoje, hierarchiu hodnôt, eliminovať predsudky a diskrimináciu, pomôcť skvalitniť život v skupine, spoločnosti a zabrániť sociálnemu vylúčeniu. Toto umocňuje aj  intenzívna a efektívna komunikácia  MVO s kľúčovými aktérmi s priamym zákonným dopadom na cieľovú skupinu a tým sa posilňuje nielen cieľová skupina, ale aj zefektívňuje práca v spoločnosti.

 Aktivity:

- "Čo nás odlišuje a čo spája"  : aktivita vznikla na základe rozhovorov s rómskymi deťmi, ktoré svoje absencie v škole zdôrazňujú neprijatím ich do skupiny v triede nerómskymi deťmi, ktoré ich odmietanie argumentujú agresivitou.V spolupráci s MSU Dolný Kubín - odbor školstva a piatich ZŠ v meste prebehnú najprv workšopy zamerané na  podporu  pozitívneho vnímania seba,  akceptáciu rozdielnosti a jedinečnosti každého, poznanie práv dieťata a to hravou formou. Následne na každej škole na hodine literatúry a výtvarnej výchovy dostanú žiaci 3 ročníkov priestor na svoje vyjadrenie sa k danej téme. Ňajlepšie práce postúpia do celomestského kola. Komisia vyberie tie najlepšie, ktoré budú prezentované v MsKS v Dolnom Kubíne a ocenené na spoločnom kultúrnom stretnutí všetkých žiakov v divadelnej sále MSKs za prítomnosti zástupcov mesta,UPSVaR, Pedagogicko-psychologickej poradne a pod. Lektori pripravia aj kultúrno hudobný program s profesionálnou kapelou a  tématicky orientovanými detskými  piesňami.

- práca s deťmi a rodinami, ktorých člen rodiny  je alebo bol vo  výkone trestu, resp. bol odsúdený na alternatívnu formu trestu. Pôjde o individuálnu, ale aj skupinovú prácu podľa charakteru problému rodiny. Do práce bude  zapojený odborný personál - sociálni pracovníci, pedagógovia,  psychológ, v súčinnosti s kľúčovými hráčmi (UPSVaR, centrá právnej pomoci, PMU miestna samospráva a pod). V prípade potreby budú oslovené ďalšie subjekty ako napr. klinický psychológ, detský psychológ, špeciálni pedagógovia a pod.

- Resocializačný program v rámci alternatívnych trestov. Predpokladáme realizáciu 2 skupín  v rozsahu 40 hod/skupina a to  v priamej spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov (PMU) Žilinského kraja a UPSVaR v miestach ich realizácie s obsahom zameranom na uvedomenie si dôsledku trestného činu,  na osobnostné posilnenie,(sebapoznávanie, spúšťače negatívneho správania, zvládanie napätia a agresie, nácviky tolerantného správania s upresnením programu s ohľadom na skupinu - vek, trestný čin, vzdelanie s využitím manuálov spracovaných pre cieľovú skupinu v roku 2019.

-"Spoločne pomáhame"-pracovné stretnutie kľúčových aktérov pracujúcich s rizikovými skupinami spojené s prezentáciou inovatívnych metód práce EDUKOS a kultúrno-hudobným vystúpením bývalého odsúdeného a predstavenie jeho skladby s videoklipom zameranou na rešpekt,  inakosť a toleranciu aj pre študentov stredných škôl a následnou diskusiou s kapelou (ako  môže koníček pomôcť k zmene )

-1 kultúrno-spoločenské vystúpenie,

- poradenstvo, pomoc  a sprevádzanie klientov, ktorí požiadajú o pomoc písomne či osobne. Pomoc a sprevádzanie sa týkajú napr. hľadanie zamestnania, ubytovania, základných dokumentov - občiansky preukaz, rodné listy, zdravotné preukazy, ale aj finančných problémov v súvislosti s dlhmi, exekúciami a pod.

- motivačné programy pre klientov UVTOS v Ružomberku (muži) UVTOS Sučany (ženy) zameraný na prípravu života na slobode s dôrazom na elimináciu  rizík v dôsledku dlhodobého odlúčenia. Témy: psychická príprava na slobodu, zvládanie konfliktov, postpenitenciárna pomoc ÚPSVaR, NGO, obce, predchádzanie recidíve a trh práce. Aktivita je organizovaná v spolupráci s UVTOS v Ružomberku a Sučanoch;

- tvorba a príprava hudobnej skladby s videoklipom bývalým klientom UVTOS. Skladba zameraná na mladých ľudí a poukázaním na problém netolerancie v rámci našich osobných záujmov, egoizmus okolia a neschopnosť prijímať kompromis pre lepšie spolunažívanie ľudí vedľa seba s cieľom  zamyslieť sa nad PROBLÉMOM, zahŕňa okrem skomponovania textu prípravu na nahrávanie v štúdiu, postprodukciu (mix, efekty a videoklip)

 

 


?>