edukos.sk

Krízový plán Komunitného centra EDUKOS - Dolný Kubín,

vytvorený v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení

na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

 

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je teda v súčasnej situácii vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou a prostredníctvom zverejnenia týchto postupov, pravidiel a podmienok preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízovej situácie v čase pandémie v súlade s prílohou č. 2 (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) o nich informovať svojich zamestnancov a prijímateľov.Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle Nariadenia vlády SR č. 77 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie zo dňa 9. apríla 2020 budú poskytovatelia sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia. Ako SHM sú určené aj komunitné centrá.

 

plné znenie Krízového plánu Komunitného centra EDUKOS nájdete tu

 

 


?>