edukos.sk

Projekt: Moja šanca

Financovaný z dotácie Ministerstva spravodlivosti SR

Región realizácie: Žilinský a Banskobystrický kraj

Doba realizácie: projekt bude realizovaný v období od 1.2.2018 do 31.12.2018.

Zameranie projektu:

Projekt je zameraný na „obete“ vlastnej  trestnej činnosti – tzn. samotných  páchateľov trestnej činnosti ako aj skutočné obete s dôrazom na deti a mládež. Bývalí páchatelia trestnej činnosti mnohokrát nedokážu sami nájsť východisko zo svojej zložitej situácie a ich nevedomosť a zatratenie zo strany majoritnej spoločnosti zvyšuje riziko ich sociálnej exklúzie až možnej diskriminácie. Hoci sa vlastnou vinou stali rizikovou  skupinou, bez pomoci majú len malú  šanca úspešného  začlenenia. Výchovné programy a výcviky im pomôžu pochopiť nezmyselnosť trestnej činnosti a vžiť sa do obete ich trestného činu. Vytvorená informačná brožúra s návodmi o postupoch im zase dá  šancu sa vlastnou aktivitou  úspešne  zaradiť do komunity, viesť  bezproblémový život a nebyť znevýhodnenou skupinou spoločnosti.

 

Cieľová skupina projektu:

Cieľová skupina prioritná - trestané osoby začleňujúce sa do spoločnosti po odpykaní trestu odňatia slobody.

Cieľová skupina pomocná - deti a mládež, obete trestnej činnosti rodičov, kľúčoví hráči v sociálnej práci v trestnej justícii, verejnosť a MVO, ktorí v spoločnom partnerstve vplývajú na prioritnú cieľovú skupinu. Konkrétne sa jedná o OUPSVaR Dolný Kubín – oddelenie sociálnej kurately, Okresný súd Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš - pracujúci s cieľovou skupinou  v rámci probácie, UVTOS Ružomberok, ale aj  GR ZVJS Bratislava.

Ciele projektu:

Aktivity projektu sú zamerané na podporu ľudských práv, ochranu obetí trestných činov, ale aj zabráneniu diskriminácie a intolerancie.

 

Hlavné cieľe:

 

·         eliminácia rizika recidívy trestnej činnosti  osobami, ktoré boli odsúdené za spáchanie trestného činu, ale aj ich aktívny prístup pri reintegrácii;

·         práca vo fungujúcom partnerstve s kľúčovými hráčmi vhodnými metódami s páchateľmi, odstraňovanie následkov trestnej činnosti zohľadňujúc pri tom  záujmy a potreby  obetí;

·         informovanie verejnosti s cieľom dosiahnuť pozitívne vnímanie snáh cieľovej skupiny trestaných osôb o vedenie normálneho života s ich aktívnou účasťou v tomto procese.

 

Aktivity projektu:

  •      Tvorba a tlač informačnej brožúry „Kroky k úspešnému návratu“  Vydaním príručky s praktickými radami a odporúčaniami chceme prispieť k zlepšeniu kvality prechodu z penitenciárnej do postpenitenciárnej starostlivosti pre niekoľko stoviek klientov zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody po celom Slovensku. Zmyslom brožúry je zvýšiť právne vedomie, zlepšiť kvalitu života a zmierniť sociálno-patologické javy u cieľovej skupiny páchateľov trestnej činoosti. Brožúra poslúži aj zamestnancom UVTOS, UPSVaR, PMU, či MVO, na ktorých sa obracajú klienti po výkone trestu odňatia slobody.
  •       Sociálno-psychologické výcviky a programy, ktoré boli nariadené súdmi, ako alternatíva k výkonu trestu odňatia slobody. Programy budú realizované v priamej spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov a UPSVaR v miestach ich realizácie s obsahom zameraným na uvedomenie si dôsledku trestného činu,  na osobnostné posilnenie, (sebapoznávanie, spúšťače negatívneho správania, zvládanie napätia a agresie, nácviky tolerantného správania)
  •        Motivačný program pre osoby pripravujúce sa na slobodu v UVTOS v Ružomberku s obsahom zameraným na trh práce, základné sociálno-právne vedomosti, osobnostné posilňovanie.
  •        Poradenstvo, pomoc  a sprevádzanie klientov, ktorí požiadajú o pomoc písomne či osobne. Pomoc a sprevádzanie sa týkajú napríklad hľadania zamestnania, ubytovania, vybavovania základných dokumentov – občiansky preukaz, rodný list, zdravotný preukaz, ale aj finančných problémov v súvislosti s dlhmi, exekúciami a pod.
  •        Práca s rodinou a deťmi osôb, ktorých člen rodiny sa vrátil z výkonu trestu, resp. bol odsúdený na alternatívnu formu trestu. Jedná sa o individuálnu, ale aj skupinovú prácu podľa charakteru problému rodiny. Do práce bude  zapojený odborný personál - sociálni pracovníci, psychológ, organizátori vzdelávacích a voľno-časových aktivít. V prípade potreby budú oslovené ďalšie subjekty ako napr. klinický psychológ, detský psychológ, špeciálni pedagógovia a pod.

·


?>