edukos.sk

    

Aktivity projektu Cesta späť do spoločnosti:

A.  aktivity s odsúdenými klientmi počas výkonu trestu , tzv  motivačné programy, ktoré zahrňujú  podprogramy:

ü  Príprava  pre trh práce

ü  základné právne informácie

ü   finančná gramotnosť a riešenie  zadlženosti

ü  Osobnostná príprava na život na slobode

B.  individuálna práca s klientami po výkone trestu – sprevádzanie po prepustení pri hľadaní ubytovania, práce,vybavovaní dokladov, poradenstvo podľa potreby, pomoc rodine klienta –  v termín od 1.4.2017-31.12.2017

 C. Štyri výchovné programy pre odsúdených, ktoré im nariadil súd realizované v spolupráci s PMU. Rozsah jedného programu je 40  hodín, obsah je rozvrhnutý do nasledovných blokov:

ü  Poznanie seba a iných (sebapoznávanie, silné a slabé stránky, pomenovanie negatívnych spúšťačov správania)

ü  Nekonfliktná komunikácia (asertívna, agresívna, pasívna komunikácia)

ü  Riešenie konfliktov (dohoda, kompromis)

ü  Zvládanie napätia a agresie (práca na minimalizovaní napätia a agresie, nácviky rôznych techník tolerantného správania k inakosti a odlišnosti myšlienok, názorov, práv, inej farby pleti, životného štýlu, kultúre...)

 


?>