edukos.sk

  

 

Projekt : Cesta späť do spoločnosti   č. D018/2017/13

Financovaný z dotácie MS SR na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

 

Realizácia máj – december 2017

Cieľov skupina:

 

   sú osoby, ktoré porušili spoločenské normy a boli za to právoplatne  odsúdení, teda,  osoby nachádzajúce sa vo výkone trestu odňatia slobody a čakajúce v najbližšej dobe na prepustenie, občania, ktorým súd nariadil podriadiť sa výchovnému programu a občania po prepustení z výkonu trestu. Dôvodom je najmä ochrana spoločnosti pred recidívou  trestnej činnosti vyvolanou druhotne, neposkytnutím pomoci tým, ktorí si trest odpykali a majú šancu na zmenu

Ciele:

·         V efektívnom  partnerstve so štátnym sektorom riešiť problémy sociálnej práce v trestnej justícii, rozvíjať  metódy práce, ktoré vedú k   prevencii kriminality a riešia následky trestnej činnosti, súčasne  zohľadňujú záujmy a potreby obetí, ale aj  pachateľov , resp ich sociálneho prostredia.

·         Umožniť odsúdeným zaradiť sa do normálneho života prostredníctvom sociálnych, a výchovných programov zameraných  na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie ,teda prispieť k  ich úspešnému  návratu do spoločnosti.

·         Pôsobiť na odbornú a laickú verejnosť tak, aby pozitívne vnímali snahy odsúdených o vedenie normálneho života a boli im pri tom aj  nápomocní.

Projekt je zameraný na osoby odpykávajúce si trest  a to  nielen v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (UVTOS), ale aj po ich prepustení. Ich kriminálna minulosť, slabé sociálne a rodinné  zázemie, nedostatočné pracovné zručnosti  vyvolávajú averziu voči nim a bránia im bezproblémovo sa začleniť do života spoločnosti.   Má posilniť prepojenosť penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, ponúknuť výchovne programy pre tých, ktorým to nariadil súd v rámci alternatívnych trestov  a  zabezpečiť pomoc pri opätovnom začleňovaní.

 

 


?>