edukos.sk

Základy finančnej gramotnosti a prevencia zadlženosti

Cieľ:

Ich cieľom  je informovať účastníkov  o problematike financií naučiť ich plánovať

osobné financie a efektívne zaobchádzanie s osobným rozpočtom, vysvetliť  spôsoby

predchádzania zadlženosti, prostriedky riešenia, mapovanie dlhov, efektívny spôsob

komunikácie s veriteľmi a právny rámec exekúcií. zvýšiť vedomosti a zručnosti

potrebné pre riešenie zadlženosti. Účastníci sú vedení k zamysleniu nad svojimi

právami a povinnosťami najmä v súvislosti s  dlhmi, ale aj inými rizikovými situáciami,

ako napríklad čierna práca.

 Cieľová skupina :

- dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie,

- uchádzači o zamestnanie s nízkym stupňom vzdelania,

- uchádzači o zamestnanie ohrození sociálnou exklúziou,

Obsah a forma:

Kurz v rozsahu 60 hodín, využíva najmä   interaktívne metódy práce,  (diskusia zameraná na prezentovanie rôznych názorov na jednotlivé problémy a na zisťovanie názorov a postojov frekventantov na rôzne životné situácie, hranie rolí zamerané na precvičovanie verbálnej komunikácie, na pozorovanie neverbálneho správania, hry a pod) Obsah je rozdelený do dvoch hlavných  tém:

Hospodárenie domácnosti - životné istoty a peniaze, hodnotový  rebríček (zdravie, rodina, bývanie), zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, príjem a práca, platobný styk a finančný trh.

Zadlženosť a poradenstvo  - zdravé a nezdravé zadlženie, príčiny zadlženia, druhy záväzkov, schopnosť rozlíšiť  veriteľov, typy dlhov, dôsledky neplatenia.

Organizačne je rozdelené do 15 stretnutí po 4 hodiny (s možnosťou úpravy podľa požiadaviek účastníkov), využíva sa skupinová práca pričom skupinu tvorí 8, max. 15 účastníkov.

Kurz prebieha v  priestoroch EDUKOS, každý účastník obdrží pracovný manuál a pomôcky (zošit, pero).

Cena kurzu: 195€

Odborný garant: Ing. Eva Vajzerová


?>