edukos.sk

 

V rámci našej činnosti realizujeme širokú škálu aktivít s rôznym zameraním a pre rôzne cieľové skupiny

Jedná sa o

  • vzdelávacie aktivity, ktorých zmyslom je vyrovnať rozdiely alebo deficity vo vzdelaní v určitých kontrétnych oblastiach ako sú hlavne jazykové znanlosti a základná počítačová gramotnosť. Mnohé skupiny ľudí z rôznych dôvodov napr. nedotatok príležitostí, finančných prostriedkov alebo motivácie a povzbudzovania zo strany bezprostrednézho rodinného prostredia, nedosiahli v týchto oblastiach uspokojivé alebo vôbec žiadne vzdelanie. Z tohto dôvodu poskytujeme za symbolický poplatok jazykové kurzy v anglickom a nemeckom jazyku, základy počítačovej gramostnosti ako aj kurz finančnej gramotnosti pre rôznorodú cieľovú skupinu ( nezamestnané osoby, seniori, deti a mládež zo sociálne slabšieho zázemia,...resp. ktokoľvek kto sa chce v tejto oblasti zdokonaliť).
  • preventívne aktivity, ktorých zmyslom je preventívne pôsobiť proti vzniku sociálno-patologických javov, ktoré sú veľmi časté a typické pre sociálne slabšie ale mnohokrát aj majoritné spoločenské prostredie. Ich cieľom je dať deťom, mladistvým ale aj dospelým osobám príležitosť konštruktívne tráviť svoj voľný čas, rozvíjať a objavovať svoje skryté schopnosti a talenty, rozvíjať a nadväzovať nové sociálne kontatky ako aj reflektovať svoje životné smerovanie v komunikácii s rovesníkmi ako aj odborným personálom komunitného centra. V rámci tochto snaženia realizujeme pravidelný detský klub, klub násťročných, rovesnícku skupinu a živú knižnicu.
  • záujmové aktivity, ktorých zmyslom je poskytnúť deťom a mladistvým s rôznym socio-ekonomickým zázemím príležitosť pre rozvíjanie záujmov, v rámci ktorých môžu pestovať svoje talenty, spoznávať nových ľudí, učiť sa seba prezentácie,... realizované aktivity im takisto dávajú príležiť pozitívne vplývať na svoje okolie a uvedomele ho meniť k lepšiemu. K pravidelne realizovaným aktivitám patrí tanečný krúžok, divadelný krúžok a ich projekt smotanovočokoládová partia.

?>