edukos.sk

 

 

KOMUNITNÉ  CENTRUM EDUKOS

ktoré funguje v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni  (ITMS: 312041A136) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

poskytuje pre obyvateľov Dolného Kubína nasledovné služby:

  • SOCIÁLNE PORADENSTVO a kariérne PORADENSTVO;
  • Pomoc pri písaní rôznych písomností  ( žiadosti, dohody, životopis, motivačný list do zamestnania, atď);
  • Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie  ( doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež,atď);
  • Preventívne aktivity(besedy na rôzne témy, pracovné dielne, krúžky podľa záujmu)

·         Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné  ( kurz nemeckého a anglického jazyka pre uchádzačov o zamestananie, kurz finančnej gramotnosti, atď);

·         VoľnočasovÉ  aktivítY  a záujmovÉ krúžkY ( tanečný krúžok, rovesnícka skupina pre mladistvých, tvorivé dielne, atď);

  • PostpenitenciárnU  starostlivosť ( pomoc osobám po výkone trestu v podobe sprevádzania, pomoci pri hľadaní zamestnania, finančného poradenstva a pod);

 

Podrobné  a aktuálne informácie môžu záujemci získať na:

 

1. www.edukos.sk

2. osobne: na Ťatliakovej ul. č. 8 – (bývalá budova Národného frontu, prízemie č.dverí 12-14)

3. telefonicky:  0911802485 alebo 0905 831 546

4. facebook: www.facebook.com/KCedukos

Komunitné centrum je otvorené:

 

pondelok – štvrtok v čase  od 9:00 hod. do 15:30 hod. a v piatok od 8:00 do 14:00 hod. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk


?>