edukos.sk

Zmluva o partnerstve
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

1. Zmluvné strany

 1. Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 14224119
 2. Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, Ťatliakova 8, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37801848

PREAMBULA

Partnerstvo je vzťah medzi dvoma a viacerými organizáciami, ktorý je založený na spoločnej zodpovednosti pri tvorbe a realizácii projektov a riadi sa princípmi korektnej partnerskej spolupráce.
Grantový projekt Vytvorenie siete partnerských inštitúcií a ich zapojenie do rozvojových stratégií a aktivít regiónu Liptova je duševným vlastníctvom autorov z riešiteľskej skupiny ZMOL. O implementáciu grantového projektu v okrese Liptovský Mikuláš prejavilo záujem viacero zástupcov z podnikateľskej sféry, neziskových organizácií a miestnych správ.
V súčasnosti je vytvorená inštitucionálna zložka Spoločný obecný úrad pre regionálny rozvoj a cestovný ruch, ktorá pre samosprávy cez ZMOL zabezpečuje výkon podľa Z8kona č. 503/2001 Z.z. Jej opodstatnenosť sa potvrdila pri spracovávaní rozvojových koncepcií regiónu Liptova.
Požiadavky a priority širokej verejnosti sa premietnu do pripravovanej stratégie rozvoja regiónu.
Tvorba partnerstiev je otvorený proces, ktorý umožňuje vstúpiť do partnerských vzťahov aj ďalším partnerom podľa potrieb regiónu, ktoré región v čase preferuje.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dohoda podmienok spolupráce zmluvných partnerov o spôsobe participácie pri implementácii projektu a aktivít, ktoré budú zadefinované v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rámci okresu Liptovský Mikuláš.

3. Cieľ partnerstva

Základný cieľ partnerstva vychádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF.

 • Vybudovať v okrese Liptovský Mikuláš rozvojovú inštitúciu na báze partnerstiev za účelom koordinácie miestnych rozvojových stratégií.
 • Iniciovať vytvorenie siete na báze partnerstiev, ktorá posilní spoluprácu medzi organizáciami zameranými na rozvoj regiónu.
 • Rozširovať informácie, zvyšovať informovanosť a rozvíjať zručnosti v oblasti spracovávania projektov pre získanie grantov.
 • Založiť z partnerských subjektov tím pre koordináciu rozvojových aktivít v okrese Liptovský Mikuláš.
 • Založiť servisné a poradenské centrum pre regionálny rozvoj pre záujemcov z celého Slovenska.
 • Uskutočňovať vzdelávanie formou odborných seminárov, workshopov a tréningov so zameraním k spracovávaniu podkladov a projektových dokumentácií a analýz.

4. Podmienky spolupráce

 1. Zmluva sa dotýka zmluvných strán uvedených v bode 1. Zmluvné strany vytvoria pre potreby projektu partnerskú sieť za účelom zvýšenia absorbcie prostredkov zo štrukturálnych fondov.
 2. Partneri spolupracujú pre potreby projektu v pracovných skupinách.
 3. Po podpise partnerskej zmluvy, každý partner bude uvedený na webovej stránke združenia ZMOL, partner v projekte.
 4. Partner sa môže zúčastňovať na odborných školeniach, seminároch a workshopoch.
 5. Partnerovi budú poskytované všetky dostupné informácie s kontaktami na subjekty vhodnými pre spoluprácu.
 6. Partner má prístup k informáciám o zámeroch a aktivitách v regionálnej stratégii.
 7. Partner poskytne podklady pre regionálne a rozvojové štúdie a podieľa sa na spracovávaní projektov.
 8. V záujme rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu informuje o svojich projektových a rozvojových zámeroch za účelom koordinácie aktivít na podporu vyváženého rozvoja regiónu.
 9. Partner má prístup k informáciám o úspešne podaných projektoch a k zoznamu autorov, ktorí sa zapojili do jednotlivých grantových schém.

5. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.
 2. Rozsah tejto zmluvy je možné upraviť písomnou formou po vzájomnej dohode partnerských strán.
 3. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať na základe písomného zdôvodnenia, ktoré predloží štatutárnemu zástupcovi ZMOL Liptov.
 4. Zmluvná strana, ktorá obdrží výpoveď druhej zmluvnej strany, zvolá do dvoch týždňov od doručenia výpovede rokovanie zmluvných strán, na ktorom zmluvné strany dohodnú ďalší postup.
 5. Táto zmluva obsahuje 2 strany a je vyhotovená v troch exemplároch.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o partnerstve prečítali, že jej porozumeli, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši 5. októbra 2005
V Dolnom Kubíne 1. júla 2005

predseda ZMOL
partner


?>