edukos.sk

DOHODA
o vzájomnej spolupráci

I.
Účastníci dohody

 1. Obchodná akadémia, Vyššie odborné štúdium sociálno – právne Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne, ul. Radlinského 1725, zastúpená jej riaditeľom Ing. Karolom Kmoškom (ďalej len OA VOŠ)
 2. Konzultačné a informačné centrum EDUKOS so sídlom v Dolnom Kubíne, J.Ťatliaka č. 8 zastúpeným jej prezidentkou Ing. Evou Vajzerovou /ďalej len EDUKOS/

II.
Účel dohody

 1. Spolupráca v oblasti odborného vzdelávania študentov
 2. Spolupráca v oblasti poskytovania sociálnych služieb a poradenstva

III.
EDUKOS sa zaväzuje, že:

 1. umožní študentom OA VOŠ odpracovať v EDUKOS povinnú odbornú prax pod vedením odborníkov a supervízorov,
 2. poskytne študentom OA VOŠ odborné konzultácie pri písaní záverečných absolventských prác predovšetkým z oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti,
 3. poskytne svojich odborníkov na odborné hodnotenie priebežných a záverečných absolventských prác
 4. umožní študentom OA VOŠ pracovať na aktivitách v oblasti prevencie voči patologickým javom a postpenitenciárnej starostlivosti o mladých delikventov
 5. poskytne supervíziu všetkým študentom podieľajúcim sa na aktivitách EDUKOS
 6. umožní študentom a učiteľom OA VOŠ bezplatnú účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných EDUKOS
 7. umožní študentom a učiteľom OA VOŠ participovať na tvorbe a realizácii projektov z oblasti sociálnej sféry,

IV.
OA VOŠ Dolný Kubín sa zaväzuje, že:

 1. v spolupráci s EDUKOS vytvorí tím dobrovoľníkov z radov študentov VOŠ, ktorí budú pracovať v postpenitenciárnej oblasti a prevenčných aktivitách voči patologickým javom,
 2. hodiny, ktoré študenti OA VOŠ odpracujú v EDUKOS, im budú započítané do povinnej odbornej praxe,
 3. v prípade potreby , po predchádzajúcom dohovore s vedením školy, umožní EDUKOS realizovať väčšie vzdelávacie aktivity, semináre a školenia vo svojich učebniach
 4. poskytne nepotrebný a vyradený majetok školy na vzdelávacie účely EDUKOS.

IV.
Záverečné ustanovenie

Túto dohodu možno meniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré podpíšu obidve strany dohody.

Obidvaja účastníci tejto dohody prehlasujú, že pred jej podpísaním obsah dohody riadne prejednali, dohoda vyjadruje ich slobodnú vôľu, je uzatvorená vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží OA VOŠ Dolný Kubín a jedno EDUKOS.

V Dolnom Kubíne 20.5.2005

Ing. Karol Kmoško
Ing. Eva Vajzerová


?>