edukos.sk

Dohoda o vzájomnej spolupráci

I.
Účastníci dohody

1.1 Justičná akadémia so sídlom v Pezinku, zastúpená jej riaditeľkou JUDr. Zuzanou Ďurišovou

1.2 Konzultačné a informačné centrum EDUKOS /ďalej len KIC EDUKOS/ so sídlom v Dolnom Kubíne, ul. Ťatliakova 2051/8, zastúpené jej prezidentkou Ing. Evou Vajzerovou

II.
Predmet dohody

2.1 Predmetom dohody je:

 1. Spolupráca JUSTIČNEJ AKADÉMIE v Pezinku a KIC EDUKOS Dolný Kubín v oblasti:
  1. Vzdelávania
  2. Organizovania konferencií, kazuistických seminárov, či supervíznych stretnutí v súvislosti s postpenitenciárnou starostlivosťou
  3. Tvorby spoločných projektov
 2. Odovzdávanie výstupov projektov a materiálov, ktoré KIC EDUKOS Dolný Kubín získalo v rámci týchto skúseností:

KIC EDUKOS od roku 2001 pracuje v oblasti postpenitenciárnej starostlivosti so zameraním sa na mladistvých odsúdených, vracajúcich sa z výkonu trestu buď na podmienečné prepustenie, resp. po výkone trestu. Spolupracuje s ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch a spolu realizujú spoločné projekty so zameraním na prevenciu kriminality mladistvých a zabránenie recidívy trestnej činnosti mladistvých.

KIC EDUKOS má povolenie č.35/2001-I/52.4 MPSVaR SR v Bratislave na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva podľa § 66 písm.e/ prvého bodu a §84 ods.5 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

KIC EDUKOS má akreditáciu Ministerstva školstva SR:

 • zo dňa 9.4.2001, číslo 1353/0424/2001/7/1 pre vzdelávaciu aktivitu Kurz efektívnej práce s klientom – 180 hod
 • zo dňa 9.10.2003, číslo 1353/6787/2003/272/1 pre vzdelávaciu aktivitu Motivačný tréning – 66 hod.

KIC EDUKOS má k dispozícii 8 kvalifikovaných lektorov z oblasti psychológie, sociálnej práce, poradenstva, z tohto počtu 7 sú tiež supervízori v sociálnej práci a 4 majú skúsenosti v tvorbe a realizácii projektov EÚ.

KIC EDUKOS realizuje v období 2003-2005 projekt ANOTHER WAY programu SOCRATES, GRUNDTVIG 1, ktorého hlavným cieľom je v spolupráci s partnermi:

 • Swedish Prison and Probation Administration Norrköping
 • Secretary of Penitentiary Services, Rehabilitation and Juvenile Justice Barcelona
 • Zddružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici Praha
 • Law University of Lithuania Vilnius
 • Fundacja na Recz Dzieci ze Srodovisk Zagrozonych PLUS Krakow
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany

navrhnúť európsky model vzdelávania probačných a mediačných úradníkov zameraných na prácu s mladistvými a podporovať vytváranie spolupracujúcich sietí inštitúcií v boji proti kriminalite a recidíve trestnej činnosti mladistvých.

KIC EDUKOS v spolupráci s ÚVTOS pre mladistvých, obcou Spišský Hrhov a nadnárodnými partnermi bude v r 2005-2006 realizovať projekt Šanca odsúdeným financovaný z ESF v rámci Programu EQUAL. Hlavným cieľom je pôsobiť v postpenitencárnej starostlivosti v regióne Orava a Spiš, vytvárať sieť kooperujúcich inštitúcii, pripravovať podmienky pre realizáciu alternatívnych trestov na Slovensku výmenou skúseností zo zahraničnými partnermi.

III.
KIC EDUKOS Dolný Kubín sa zaväzuje že:

 1. Poskytne odborné rady pri vzdelávaní probačných a mediačných úradníkov v súvislosti s posilnením ich osobnostných, sociálno-psychologických zručností pri výkone tejto profesie
 2. Poskytne vlastné odborné materiály
 3. Poskytne svojich zamestnancov a členov v prípade potreby Justičnej akadémie
 4. Poskytne poradenstvo pri formálnom predkladaní projektov, bude participovať na projektoch Justičnej akadémie
 5. Bude pozývať zástupcov Justičnej akadémie na aktivity, ktoré bude KIC EDUKOS organizovať

JUSTIČNÁ AKADÉMIA Pezinok sa zaväzuje:

V prípade vzdelávania probačných a mediačných úradníkov realizovaného v spolupráci KIC EDUKOS po predchádzajúcej dohode poskytne priestory a potrebné technické vybavenie alebo vzdelávaciu akciu zabezpečí organizačne.

IV.
Záverečné ustanovenie

4.1 Túto dohodu možno meniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré podpíšu obidve strany dohody.

4.2 Dohodu môže každá strana vypovedať s udaním dôvodu alebo aj bez udania dôvodu doporučeným listom, pričom výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede.

4.3 Obidvaja účastníci tejto dohody prehlasujú, že pred jej podpísaním obsah dohody riadne prejednali, dohoda vyjadruje ich slobodnú vôľu, je uzatvorená vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, čo svojim podpisom potvrdzujú.

4.4 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Justičná akadémia Pezinok a jedno KIC EDUKOS Dolný Kubín

V Pezinku 23. mája 2005

JUDr. Zuzana Ďurišová
Ing. Eva Vajzerová


?>