edukos.sk

Dohoda o vzájomnej spolupráci I. Účastníci dohody 1.1 Združenie zdravotne postihnutých Oravy so sídlom v Tvrdošíne, ul.Vojtaššáková 591/97, zastúpené jeho tajomníčkou Martou Bakošovou, 1.2 Konzultačné a informačné centrum EDUKOS /ďalej len KIC EDUKOS/ so sídlom v Dolnom Kubíne, ul. Ťatliakova 2051/8, zastúpené jej prezidentkou Ing. Evou Vajzerovou. II. Predmet dohody 2.1 Predmetom dohody je: a) Spolupráca ZDRUŽENIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ORAVY, Tvrdošín a KIC EDUKOS, Dolný Kubín v oblasti: 1) poskytovania pracovno – právneho a sociálneho poradenstva a vykonávania sociálnej prevencie pre zdravotne postihnutých, 2) poskytovania konzultácií a informačných služieb pri získavaní vhodného pracovného miesta pre zdravotne postihnutých, 3) vzdelávania, realizovania seminárov, konferencií, prednášok, diskusných klubov, osvetovej a publikačnej činnosti, 4) tvorby spoločných projektov, 5) poskytovania pomoci jedincom so zdravotným postihnutím pri riešení ich životných problémov, do ktorých sa dostávajú v bežnom živote a cítia sa bezmocní pri ich riešení. III. KIC EDUKOS Dolný Kubín sa zaväzuje, že: 1) poskytne odborné rady pri vzdelávaní zdravotne postihnutých v súvislosti s posilnením ich osobnostných, sociálno-psychologických a komunikačných zručností, 2) v prípade vzdelávania zdravotne postihnutých realizovaného v spolupráci so ZZPO poskytne priestory a potrebné technické vybavenie, 3) poskytne svojich zamestnancov a členov v prípade potreby Združenia zdravotne postihnutých Oravy, 4) poskytne poradenstvo pri formálnom predkladaní projektov, bude participovať na projektoch Združenia zdravotne postihnutých Oravy, 5) bude pozývať zástupcov Združenia zdravotne postihnutých Oravy na aktivity, ktoré bude KIC EDUKOS organizovať. ZDRUŽENIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ORAVY sa zaväzuje, že: - poskytne odborné rady, odpovede a doporučenia na otázky z oblasti zdravotného postihnutia, kompenzácií a poskytovania pomoci osobám zdravotne znevýhodneným umiestnené vo virtuálnej poradni na web-stránke KIC EDUKOS, - v prípade vzdelávania zdravotne postihnutých realizovaného v spolupráci s KIC EDUKOS, po predchádzajúcej dohode, poskytne priestory a potrebné technické vybavenie alebo vzdelávaciu akciu zabezpečí organizačne. IV. Záverečné ustanovenie 4.1 Túto dohodu možno meniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré podpíšu obidve strany dohody. 4.2 Dohodu môže každá strana vypovedať s udaním dôvodu alebo aj bez udania dôvodu doporučeným listom, pričom výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede. 4.3 Obidvaja účastníci tejto dohody prehlasujú, že pred jej podpísaním obsah dohody riadne prejednali, dohoda vyjadruje ich slobodnú vôľu, je uzatvorená vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, čo svojim podpisom potvrdzujú. 4.4 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Tvrdošín a jedno KIC EDUKOS, Dolný Kubín. V Dolnom Kubíne dňa 18.10.2005


?>