edukos.sk

 

Odkaz na portál APZ Orava Plus n.o.

 

Projekt agentúry podporovaného zamestnania

Úvod

Orava patrí na Slovensku medzi regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. K 1.12.2003 bolo v okrese Dolný Kubín 3567 nezamestnaných, čo predstavuje 18,29% mieru nezamestnanosti. Z tohto počtu je 2039 mužov a 1528 žien. Vysoký je aj počet absolventov 218 a 180 ľudí so ZPS. Nelichotivý je aj počet nezamestnaných, ktorí boli vo výkone trestu a ťažko sa uplatňujú na trhu práce. V okrese Dolný Kubín je ich 38. Nepriaznivý stav je aj vo vekovej štruktúre nezamestnaných v okrese Dolný Kubín. Počet nezamestnaných vo veku od 35-50 je 1339, z toho 700 mužov a 639 žien. Podobná situácia je aj u vekovej skupiny nad 50 rokov.

Evidovaná miera nezamestnanosti je v okrese Námestovo 12,3 %. Najväčší podiel na náraste nezamestnanosti má pokles činnosti v stavebnom sektore a sezónnych prácach. V okrese je 33 evidovaných nezamestnaných, ktorí boli vo výkone trestu. Sezónnou prácou sa táto situácia mierne upraví.

Svoj odraz nepriaznivá situácia v zamestnanosti našla aj v Strategickom pláne regiónu ORAVA, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Kanadským urbanistickým inštitútom so sídlom v Toronte, Kanada v rámci kanadsko-slovenského projektu „Implementácia fiškálnej decentralizácie na Slovensku“. V regióne sa vytvorila tiež základňa funkčných partnerstiev na riešenie problémov – tzv. Rada Oravy.

Cieľom projektu je zvýšiť predpoklady zamestnania nezamestnaných a udržanie si pracovných miest zamestnancov regiónu Orava (okresy Dolný Kubín, Námestovo,Tvrdošín) prostredníctvom aktivovania a posilnenia osobnosti a rozvíjaním schopností orientácie a zručností na trhu práce.

Sústredíme sa najmä na tri cieľové skupiny nezamestnaných:

   

 • dlhodobo nezamestnaní, bez ohľadu na pohlavie,
 • nezamestnaní, ktorí boli vo výkone trestu a v dôsledku tejto skutočnosti sa stali neúspešní pri hľadaní pracovného miesta a sú dlhodobo nezamestnaní,
 • zdravotne postihnutí občania

a na zamestnancov a zamestnávateľov v regióne.

Projektom sa vytvárajú aj predpoklady na efektívne fungovanie poradensko - informačného centra, vybaveného informačnou a komunikačnou technikou, ktoré by udržiavalo kontakt s nezamestnanými, pomáhalo im pri hľadaní práce a asistovalo pri písaní žiadostí a nadväzovaní kontaktov.

Partnerom projektu sú:

 • OZ Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
 • CPPS v Dolnom Kubíne a detašované pracovisko v Nižnej
 • Združenie zdravotne postihnutých Oravy
 • MsÚ Dolný Kubín

Okrem toho sieť ďalších spolupracujúcich inštitúcií ako sú:

 • ÚPSVaR v Dolnom Kubíne a Námestove
 • Obecné úrady v regióne
 • Rada regiónu Orava
 • Zamestnávatelia v regióne
 • TIR Centrum
 • Zväz zdravotne postihnutých

V rámci projektu budeme vykonávať tieto činnosti:

 1. poskytovať odborné poradenstvo pri získavaní pracovného miesta cieľovým skupinám projektu
 2. poskytovať pracovno-právne a sociálne poradenstvo pre cieľové skupiny
 3. poskytovať informačné služby ohľadne vyhľadávanie vhodného zamestnania pre všetky skupiny nezamestnaných vrátane poľského pohraničia
 4. poskytovať odborné poradenstvo a informačné služby zamestnávateľom v regióne Oravy a Podhale – poľsko-slovenského pohraničia:
  • pri výbere vhodných zamestnancov na pracovné miesta
  • pri riešení problémov so zamestnancami počas ich zamestnávania
  • pri odbornom raste a ďalšom vzdelávaní zamestnancov
 5. realizovať vzdelávanie zamerané na rozvoj sociálnych a psychologických zručností uchádzačov o zamestnanie

add 1

Odborné poradenstvo - pozostáva z individuálneho poradenstva a komunitného poradenstva. Cieľom je vytvoriť podmienky a dostupné databázy k tomu, aby každý klient mohol získať informácie a doporučené alternatívy možnosti zamestnania vzhľadom na svoju individuálnu situáciu. Okrem toho v spolupráci s MsÚ, ÚPSVaR, Združením zdravotne postihnutých Oravy a podnikateľmi regiónu budeme dávať k dispozícii prostredníctvom regionálnych médií a časopisu Spravodaj pre zdravotne postihnutých Oravy informácie o možných pracovných miestach a kontaktoch.

add 2

Je zamerané na individuálne situácie či už zamestnaných, resp. uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa ocitnú vo finančnej núdzi. Táto oblasť činnosti agentúry súvisí s vytváraním partnerstiev s ÚPSVaR - tzn. s orgánmi štátnej správy, či samosprávy, ale tiež so zamestnávateľmi v regióne. V rámci týchto činností zameriame svoje pôsobenie aj na oblasť postpenitenciárnej starostlivosti a práce s občanmi, ktorí sú spoločensky neprispôsobiví a kvôli tejto skutočnosti majú problémy s hľadaním pracovného miesta. Bude s nimi realizovať špecifický výcvik, ktorý ich obohatí o možnosť nahliadnuť do vlastných motívov správania a konania, poskytne im možnosť pracovať na sebe, potláčať agresiu a hľadať možnosti skvalitnenia svojho života. Bude im ponúknutý aj výcvik komunikačných zručností z dôvodu častých konfliktov, predsudkov, netolerancie a nepochopenia medzi ľuďmi s cieľom rozvíjať stabilitu a sebaúctu človeka.

add 3

Agentúra vytvorí webovskú stránku, na ktorej by boli dostupné informácie ohľadne trhu práce v regióne, či mimo neho - kontaktov a adries nezamestnaných, zamestnávateľov, agentúr a ostatných zainteresovaných inštitúcií v regióne, ale aj mimo a tiež o možných rekvalifikáciách, konkurzoch, prepojenie na celoslovenské stránky zamerané na zamestnanosť, upozornenia na zmeny zákonov, predpisov, vyhlášok a pod. Okrem toho v priestoroch agentúry sa vytvorí samostatný interaktívny obslužný pult, pri ktorom bude mať klient možnosť individuálneho prístupu k internetu a informáciám na ňom, možnosť elektronickej komunikácie s potenciálnymi zamestnávateľmi -

 • zlepšenie informovanosti o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne prostredníctvom novovytvoreného poradenského centra pre nezamestnaných a v rámci neho pravidelným monitorovaním situácie na trhu práce, osobnými kontaktmi s nezamestnanými, sprostredkovávaním potrebných informácií o možnostiach zamestnania sa, rekvalifikácií alebo ďalšieho vzdelávania sa, prípadne oslovovaním nezamestnaných občanov prostredníctvom regionálnych médií
 • rozvoj informačnej a odbornej pomoci nezamestnaným pri samozamestnávaní sa v regióne Orava tiež prostredníctvom poradenského centra
 • rozšíriť poradenské služby pre nezamestnaných v regióne so sústredením sa na individuálne poradenstvo
 • podporiť spoluprácu s MVO, odborom práce ÚPSVaR, CPPS, vzdelávacími inštitúciami a podnikateľmi pri riešení nepriaznivej situácie na trhu práce v regióne, nadväzovať s nimi kontakty, sprostredkúvať vhodných odborníkov a poradcov, sústrediť sa na odborný rozvoj nezamestnaných a iniciovať odborné rekvalifikácie podľa potrieb trhu práce.

add 4

Agentúra bude v kontakte so zamestnávateľmi v regióne a potenciálnymi záujemcami -investormi v regióne a bude ponúkať služby pre :

 • stálych zamestnancov - odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov a hygieny práce,
 • získavanie nových zamestnancov na vytipované profesie.

add 5

Agentúra v spolupráci s OZ EDUKOS, CPPS prípadne inými vzdelávateľmi na základe akreditácie MŠ bude pre zamestnávateľov a ich zamestnancov, ale aj nezamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR v regióne poskytovať vzdelávanie a tak zvyšovať kvalitu a vzdelanostnú úroveň pracovnej sily v regióne Orava. Zameria sa na efektívne uplatnenie sa na trhu práce, zdokonalením ich sociálnych a zamestnaneckých zručností, predovšetkým z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládania konfliktov a asertívneho správania, zvýšením ich sebavedomia pri sebapresadzovaní na trhu práce a poskytnutím základov pri práci s počítačom a internetom so zameraním sa na aktuálne informácie a ponuku práce.

Projekt bude zahŕňať tieto etapy :

I. prípravná etapa - monitorovanie situácie v regióne a výber účastníkov z radov cieľových skupín, spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne a Námestove, komunikácia s partnermi a ostatnými spolupracovníkmi, dohody a pravidlá spolupráce vo vnútri projektového tímu, s partnermi a spolupracujúcimi a inými inštitúciami.

II. realizácia vzdelávacích aktivít – výcviky, kurzy.

III. vybavenie informačného a poradenského centra - zahŕňa materiálne, technické a personálne vybavenie centra: s 2 zostavami počítačov napojenými na internet, kopírkou, tlačiarňou, odbornými časopismi, bežnými kancelárskymi potrebami a vzdelávacími pomôckami ku výučbe. Pre začiatok počítame s jedným zamestnancom na plný úväzok.

IV. poradenská a informačná činnosť vrátane mediálnej informovanosti o projekte, tzn. poradenstvo a práca s klientami, doplňovanie databáz.

Medializácia projektu je potrebná od začiatku realizácie. Je nevyhnutné dostať sa tak do povedomia cieľových skupín projektu a ostatnej verejnosti a oboznámiť ich o zámere a cieľoch projektu.

Realizačný team:

Hlavný projektový manažér : Ing. Eva Vajzerová - riadi celú realizáciu projektu, pracovné činnosti jednotlivých ľudí v projekte, informuje členov projektového tímu o postupe aktivít projektu a zabezpečuje splnenie ďalších činností potrebných pre hladký priebeh realizácie projektu. Je zodpovedný za vypracovanie priebežných správ realizácie projektu a dohliada na dodržiavanie termínov aktivít. Okrem toho sociálne poradenstvo a vzdelávanie.

Projektový manažér: Mgr. Denisa Lejavová - asistuje pri koordinácii projektu, okrem toho zabezpečuje informačnú činnosť, výber zamestnancov s ohľadom na jazykové schopnosti a vzdelanie.

Administrátor projektu a ekonóm bude mať na starosti zabezpečenie dennodenných bežných administratívnych prác a bude zabezpečovať správnosť vedenia účtovníctva a vynaložených nákladov projektu.

Spolupracujúce osoby:
Mgr. Juraj Frič - pracovno-právne a sociálne poradenstvo, vzdelávanie
PhDr. Otília Škarbová - individuálne poradenstvo, sociálno-psychologické výcviky
Mgr. Eva Pribylincová- individuálne poradenstvo, sociálno-psychologické výcviky


?>