edukos.sk

ZÁVEREČNÁ  PROGRAMOVÁ  SPRÁVA

 

IDENTIFIKAČNÁ ČASŤ

 

  1. Prijímateľ :                                Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

                                                         Dolný Kubín

  1. Názov projektu :                        Šanca pre všetkých - klubová činnosť
  2. Obdobie realizácie projektu :    1.05.2009 – 30.11.2009
  3. Výška finančného príspevku :   1050 EUR
  4. Osoba zodpovedná za projekt :  Ing. Eva Vajzerová
  5. Kontakt (mobil, mail) :              043-5863539, edukos@edukos.sk

 

 

HODNOTIACA ČASŤ

 

Ciele projektu

 

Hlavné ciele projektu :

 

-          riešenie rasových a sociálnych predsudkov

-          efektívne vyplnenie voľného času detí a mládeže formou náučno spoločenských aktivít

-          rozvíjanie ich pozitívnych schopností a talentu

-          motivácia detí a mládeže do budúcnosti

-          predchádzať sociálno-patologickým javom

-          možnosť študentov sociálnej práce realizovať sa v praxi

-          rozvíjať zručnosti v práci s rôznym materiálom

Projekt vytvoril podmienky  na  efektívne trávenie voľného času a pomoc deťom a mládeži s poruchami správania, so slabším prospechom,  deťom zo sociálne slabších rodín, so špeciálnym zreteľom na deti z Ťatliakovej ulice.

 

Cieľová skupina projektu :

 

Cieľovou skupinou projektu boli deti a mládež vo veku od 6 do 16 rokov. Jedná sa o rizikovú skupinu detí a mládeže ohrozenú sociálnym vylúčením z rôznych dôvodov – vyrastanie v nepriaznivom a málo podnetnom rodinnom prostredí, s poruchami správania, delikventnými sklonmi, so slabším prospechom, tendenciami zlyhávať v dôležitých situáciách, zo sociálne slabších rodín. Ide o zraniteľnú cieľovú skupinu detí a mladých ľudí, ľahšie podliehajúcu negatívnym vplyvom okolia a rovesníkov.

 

Kvalitatívne výsledky

 

Pracovali sme na osobnostnom raste detí  organizovaním rôznych voľnočasových aktivít – práca s počítačom, výlety do prírody, upratovanie okolia, ale aj zlepšovanie školských výsledkov(doučovanie z vybraných predmetov, z ktorých deti dosahovali najslabšie výsledky). Do práce sme zapájali okrem zamestnancov EDUKOS aj dobrovoľníkov, ktorí pôsobia pri práci s nimi ako pozitívne vzory pre nich. 

Ukazovatele úspešnosti kvalitatívnej zmeny:

-          zlepšenie prospechu a zníženie absencie v škole

-          zníženie patologických prejavov v meste

-          využívanie ich talentu na pozitívne predstavovanie sa obyvateľom mesta a tak zníženie miery antipatie voči rómskemu etniku

 

Metódy hodnotenia kvalitatívnych výsledkov: spätná väzba od zúčastnených

-          hodnotenie pracovníkov školy

-          hodnotenie samotnými účastníkmi

-          pozitívne hodnotenie klientov a pracovníkov domova  dôchodcov

 

Hodnotenie samotnými účastníkmi je veľmi pozitívne. Deti sme podnecovali k tomu, aby si sami navrhovali program a akcie, ktoré ich budú zaujímať, do ktorých sa budú aktívne zapájať a zároveň budú povzbudzovať rovesníkov.  Dobrovoľníci sa snažili o to, aby sa u mládeže obmedzili prejavy vulgarizmov a vandalizmu.

Všetky uvedené aktivity sú zdokumentované a zachytené fotoaparátom a kamerou.

 

Kvantitatívne výsledky

 

Prehľad aktivít a počty sú uvedené v tabuľke nižšie

Do aktivít boli zapojení dobrovoľníci v celkovom počte 12

počet iných ľudí zapojených do projektu a ich úloha v projekte:

2 lektori

2 psychológovia

 

Metódy hodnotenia kvantitatívnych výsledkov:

-          evidencia práce – výkazy práce

-          kniha návštev a prezenčné listiny

 

 

 

Aktivity

(podrobný časový harmonogram realizovaných aktivít)

Aktivity , ktoré sme realizovali pre deti z Ťatliakovej ulice boli rozdelené na:

-          práca na PC - 1 x do týždňa vo štvrtok v priestoroch Katolíckej univerzity, ktorá nám poskytla priestory a EDUKOS ich vybavil svojimi počítačmi a inou prezentačnou technikou.

-          Výlety do  prírody a na Oravský hrad – v čase letných prázdnin sa aktivity konali vo voľnej prírode v spojení s opekaním, kúpaním v Orave, organizovaním športových súťaží a samozrejme boli zamerané na spoznávanie živej a neživej prírody,  osvojovanie si zásad vhodného správania v prírode, ako ju majú chrániť, ako si majú  poradiť v neočakávaných situáciách, ktoré ich v prírode môžu prekvapiť, učili sa dodržiavať zásady fair play pri skupinových hrách. Na Oravskom  hrade videli množstvo atrakcií v podobe princezien, princov, strážnikov padacieho mosta oblečených do dobových kostýmov, ale aj minikoncert vážnej hudby

-          rekreačné pobyty – tieto boli organizované v čase  prázdnin – Novoť 2 krát a Bobrovec na Liptove.  V Novoti  boli deti  na zvieracej farme, v rámci ktorej mohli manuálne pracovať, zajazdiť si na koni, a absolvovali  nenáročné výlety do oravskej prírody. V Bobrovci išlo o tábor so sociálno-výchovným programom zvlášť pre dievčenskú a chlapčenskú skupinu. Deti boli ubytované v turistickej ubytovni v Bobrovci na Liptove. Pobyt zahŕňal súťaže, športové hry (futbal, vybíjaná). Športové hry sú zamerané na zmysluplné využitie voľného času, ale aj na vybitie negatívnej energie. Výlet do Aquaparku, tvorivé dielne, člnkovanie na jazere, sociálnopsychologický výcvik, ktorý zabezpečoval psychológ.

-          Pracovné aktivity- čistenie okolia Združenej budovy a Kuzmínova Z dotácie, ktorú sme dostali z nádacie PONTIS a nadačného fondu  KIA   sme zakúpili metly, vrecia, hrable, štetce a farby , viackrát sme s deťmi čistili ihrisko na Kuzmínove a  okolie Združenej budovy, ktoré bolo znečistené aj ich zásluhou. Deti mali možnosť vyskúšať si manuálnu prácu, osvojiť si pracovné návyky, ktoré mnohým deťom chýbajú.

-          Doučovanie detí – začali sme s nim v mesiaci máji , pre tie deti, ktoré mali horší prospech a mali ešte šancu si známku opraviť (doučovanie matematiky, jazyka nemeckého, anglického), v auguste prebiehalo intenzívne doučovanie dvoch dievčat, ktoré mali reparát a od septembra sa doučovanie kvôli záujmu detí zintenzívnilo a prebieha od pondelka do štvrtka. Celkove doučujeme 9 detí  podľa špeciálneho rozvrhu hodín

-          Tvorivé dielne a klubové aktivity . Deti sa učili   modelovať z modelovacej hliny, osvojiť si servítkovú techniku, maľovať farbami vymodelované výrobky, kresliť kriedami na chodník, kresliť do omaľovánok, naučili sa pracovať s farbami na sklo, ktorými si vyzdobili klubové priestory. Na klubových aktivitách si deti občerstvenie pripravovali sami, varili si čaj, kakao, servírovali pečivo. Táto aktivita bola určená hlavne menším deťom Pre deti zaujímavou a poučnou aktivitou bola návšteva dolnokubínskeho ZOO-klubu. Deti mali možnosť pozrieť si expozíciu živých zvierat, lektor im porozprával, ako sa deti majú správne starať o svoje domáce zvieratká, ako a čím ich kŕmiť, dodržiavanie hygieny. Deti najviac zaujali plazy, ktorých sa vôbec nebáli. Túto aktivitu sme zvolili aj z toho dôvodu, že čoraz viac detí má doma nejaké zvieratko, čo podporuje ich pozitívny vzťah k zvieratám.

-          Prezentácie sa na verejnosti - na  Rómsky hudobný festival v Novoti auguste bola  vybraná skupinka detí,  aby predviedli  svoje tanečné vystúpenie prvkami hip-hop. Pod vedením lektorov rómske dievčatá pripravili tanečné a hudobné vystúpenie. S menšími deťmi sme pripravili a nacvičili pásmo básničiek a riekaniek od známych slovenských autorov, väčšie deti si pripravili tanečné vystúpenie. S týmto programom vystúpili v mesiaci úcty k starším  v Domove dôchodcov. Deti mali mimoriadny úspech, o čom svedčí fakt, že deti dostali pozvanie aj na  vystúpenie v čase vianočných sviatkov. Táto aktivita tiež prispela k stieraniu predsudkov, klienti domova si všímali spontánnosť a šikovnosť detí a zároveň aktivita mala pre deti výchovný charakter (ich formovanie, úcta k seniorom).

.

 

Aktivity, ktoré sme pre deti organizovali boli finančne náročné a preto boli financované nielen  z grantu mesta ale aj iných zdrojov (Nadácia Pontis-zamestnanecký fond KIA)

 

 

Ukazovatele (indikátory) úspešnosti kvalitatívnych výsledkov

 

Obmedzenie prejavov vandalizmu ( upratovanie a opravy)

 Na základe rozhovorov s majiteľmi Združenej budovy konštatujeme, že by sa (žiaľ len mierne) znížili prejavy vandalizmu v okolí a vulgarizmu u tejto cieľovej skupiny voči obyvateľom pohybujúcim sa v okolí Ťatliakovej ulice a pracujúcim tam.

Zlepšené študijné výsledky – dve dievčatá urobili reparát z matematiky a fyziky, 3 deti si opravili známky na koncoročnom vysvedčení, dopad  našej práce v novom školskom roku nemôžeme ešte hodnotiť

 

 

Informovanie verejnosti o projekte

 

-          výstupy z jednotlivých aktivít vystavené v priestoroch KIC EDUKOS

-          články v Oravsku

-          pravidelne umiestňované letáky o plánovaných aktivitách na informačnej tabuli v bytovom dome na Ťatliakovej ulici a tabuli  KIC EDUKOS

-          prezentácia na rôznych konferenciách, seminároch v rámci projektov KIC EDUKOS

-          informácie a fotografie o aktivitách na www.edukos .sk

 

 

Celkové zhodnotenie časti projektu

 

Po množstve zrealizovaných aktivít pri zapojení dobrovoľníkov a spolupracovníkov, môžeme na základe vlastných skúseností vyjadriť niekoľko postrehov :

-          Hodnotiť správanie detí je nesmierne ťažká a nevďačná úloha, pričom treba brať do úvahy také faktory, ako vplyvy prostredia a  špecifiká cieľovej skupiny detí, čo sa najvýraznejšie prejavilo na výchovno-víkendových pobytoch. Negatívne vplyvy sa používaním vulgarizmov, náhlymi vzplanutiami spojenými s verbálnymi útokmi, vzdorovitosťou, neochotou spolupracovať na aktivitách, nedodržiavaním základných pravidiel slušného správania,  neudržiavaním poriadku na izbách. Mnohým deťom chýbajú základné hygienické návyky (pravidelné čistenie zubov

 

-          Sociálno-výchovné programy (rekreačné pobyty) dávali možnosť deťom osvojiť si nové prvky správania, prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí pôsobili na deti pozitívnym vzorom, ako sa zachovať v rôznych životných situáciách a v neposlednej rade rozvíjali ich sociálne zručnosti.

 

 

Dobrovoľníci a psychológ na skupinových komunitách pracovali na osvojení a udržaní si potrebných sociálnych návykov a zručností. V skupine sa využívali mini prednášky, hranie rolí, rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, uvedomenie si rozdielov medzi pasívnym, agresívnym a asertívnym správaním, schopnosť dokázať povedať nie, práca v podskupinách, vo dvojiciach, trojiciach, maľovanie a ďalšie techniky.

Pozitívne možno hodnotiť ochotu väčšiny detí zapájať sa do aktivít, prípadne aj pomáhať s ich prípravou a s realizáciou. Aktivity, ktorých spoluautormi boli samotné deti, ich oveľa viac zaujímali a aj sa do nich viac zapájali. Deti tak mali  zodpovednosť za poverenú úlohu, zvýšilo sa ich sebavedomie a v skupine svojich rovesníkov sa zvýšila ich autorita.

Konštatujeme, že  táto cieľová skupina detí si vyžaduje dlhodobý systematický prístup s metódami práce, ktoré používame a sú popísané v texte vyššie pri zapojení dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a odborníkov špecialistov, psychológov.

V budúcnosti pri koncipovaní cieľovej skupiny detí na základe všetkých vyššie uvedených faktorov uvažujeme, že do projektu je vhodné zahrnúť aj iné deti, ktoré nepochádzajú z tej istej komunity. Takto nami navrhovaná cieľová skupina sa môže navzájom  pozitívne ovplyvňovať, podporovať, stimulovať, motivovať a obohacovať.  Zároveň môže dochádzať k eliminácii stierania predsudkov.

 

V Dolnom Kubíne dňa 01.12.2009

 

Správu vypracovali:                                                             

Ivana Kuželová,

sociálna pracovníčka zodpovedná za projekt                                                                      

Ing. Eva Vajzerová

štatutárny zástupca

 

Prílohy:  CD s fotodokumentáciou. kópie výstrižkov z článkov, plagátiky


?>