edukos.sk

ZÁVEREČNÁ  PROGRAMOVÁ  SPRÁVA

 

IDENTIFIKAČNÁ ČASŤ

 

 1. Prijímateľ :                                Konzultačné a informačné centrum EDUKOS

                                                    Dolný Kubín

 1. Názov projektu :                      Deti ulice
 2. Číslo zmluvy :                           DK 2008/S 04
 3. Obdobie realizácie projektu :    01.06.2008 – 30.11.2008
 4. Výška finančného príspevku :   30.000,- Sk
 5. Osoba zodpovedná za projekt :  Ing. Eva Vajzerová
 6. Kontakt (mobil, mail) :              043-5863539, edukos@edukos.sk

 

 HODNOTIACA ČASŤ

 

Ciele projektu

 

Hlavné ciele projektu :

 

 • znižovanie sociálno-patologických prejavov u rizikovej skupiny detí a mládeže formou ponuky voľno-časových aktivít
 • efektívne vyplnenie voľného času detí a mládeže formou práce s PC a klubových aktivít
 • motivácia detí a mládeže do budúcnosti
 • rozvíjanie ich pozitívnych zručností, schopností a talentov
 • snaha o zabránenie vzrastajúcej kriminality detí a mladých ľudí
 • ponuka pozitívnych vzorov cez dobrovoľníkov, s ktorými sa budú môcť návštevníci centra stotožniť
 • možnosť študentov sociálnej práce realizovať sa v praxi – prispieť ku zvýšeniu odbornej sociálnej práce v meste

 

Projekt vytvoril podmienky  na  efektívne trávenie voľného času a pomoc deťom a mládeži s poruchami správania, so slabším prospechom, problémovým mladým ľuďom, vracajúcim sa do mesta z reedukačných a detských domovov, deťom zo sociálne slabších rodín, so špeciálnym zreteľom na deti z Ťatliakovej ulice.

 

Cieľová skupina projektu :

 

Cieľovou skupinou projektu boli deti a mládež vo veku od 6 do 16 rokov. Jedná sa o rizikovú skupinu detí a mládeže ohrozenú sociálnym vylúčením z rôznych dôvodov – vyrastanie v nepriaznivom a málo podnetnom rodinnom prostredí, s poruchami správania, delikventnými sklonmi, so slabším prospechom, tendenciami zlyhávať v dôležitých situáciách, so sociálne slabších rodín.. Ide o zraniteľnú cieľovú skupinu, podliehajúcu negatívnym vplyvom okolia a rovesníkov. Naše zariadenie môžu navštevovať, tu nájdu pomoc dovtedy, kým budú mať pocit, že to potrebujú a kde nájdu pozitívne vzory, s ktorými sa budú môcť identifikovať. Pracovali sme s nimi na ich osobnostnom raste, zmysluplnom trávení voľného času pri zapájaní dobrovoľníkov a spolupracovníkov (odborný pracovník – psychológ, sociálni kurátori, policajt). 

 

Kvalitatívne výsledky

 

Osobnostne posilniť cieľovú skupinu, naučiť ich zodpovednosti, znížiť absenciu v škole, zlepšiť vonkajšie prejavy správania, predovšetkým zmierniť agresivitu a „rozbiť“ negatívne skupiny.

 

Ukazovatele úspešnosti kvalitatívnej zmeny:

-          zníženie absencie v škole

-          zlepšenie prospechu

-          zníženie patologických prejavov v meste

 

Metódy hodnotenia kvalitatívnych výsledkov:

-          hodnotenie pracovníkov školy konkrétnych účastníkov aktivít pred a po ukončení aktivít

-          hodnotenie samotnými účastníkmi

 

Všetci, ktorí boli do projektu zainteresovaní,  boli si vedomí toho, že práca s touto cieľovou skupinou nebude ľahká a úspech nebude na 100 % zaručený.

 

Mimoriadny záujem detí o prácu s PC a Internetom, ktoré v našich priestoroch  využívali mám pomohol ich prilákať aj na iné aktivity, ktorými sme sa snažili na nich pôsobiť, postupne a pomaly rozvíjať ich počítačové schopnosti a zručnosti tak, aby sa naučili využívať počítač aj na zmysluplné trávenie voľného času, napr. písanie osobných údajov o sebe, meniť veľkosť a tvar písma, farbu písma, neskôr písanie projektov na jednotlivé školské predmety, vyhľadávanie informácií, tí zručnejší aj sťahovanie a presúvanie obrázkov, fotografií do počítača, meniť pozadie na obrazovke, šetrič obrazovky a pod. Deti prichádzali na PC  pravidelne jeden krát do týždňa, vrátane celých letných prázdnin, tým sa docielil slušný pokrok v ovládaní zručností práce na PC a Internete. Výstupy prác detí boli prezentované v priestoroch EDUKOS-u, čo vzbudzovalo u ich vrstovníkov uznanie a zároveň posilňovalo ich sebavedomie. 

 

Na všetky spomenuté vyššie uvedené aktivity práce s počítačom, EDUKOS získal sedem kusov počítačov z nadácie PONTIS.

 

Deťom a mládeži boli ponúkané aj iné alternatívy trávenia voľného času formou športových hier vo voľnom priestranstve a iných aktivít, ktoré by ich zaujali. Počas letných prázdnin sa uskutočnila „opekačka“, na ktorej si deti vlastnoručne pripravili ohník a opiekli špekáčiky. Medzi ďalšie vydarené aktivity patrí futbalový zápas o ktorý prejavili záujem aj dievčenská časť skupiny, vychádzky do blízkej prírody, spojené so zberom šípok a iných lesných plodín. Veľký záujem prejavili o besedy na tému „Priestupok a trestný čin“ v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín, kde zástupca policajného zboru a sociálny  kurátor pre deti a mládež z  ÚPSVaR Dolný Kubín pripravili zaujímavým a pútavým spôsobom besedu. mali možnosť dozvedieť sa, čo je to priestupok, trestný čin, kto je to sociálny kurátor, „čo sa deje v kancelárii sociálneho kurátora“, aký je rozdiel medzi výpisom a odpisom z registra trestov, ako rozdeľujeme trestné činy, aké sú sankcie pri trestných činoch u detí a mládeže ...

 

Ďalšou besedou na tému „Závislosti“ taktiež v spolupráci s OR PZ a sociálnym kurátorom pre deti a mládež sa deti dozvedeli, aké poznáme drogy, čo sú to závislosti, ako delíme drogy, ako sa prejavujú účinky drog, kedy vzniká a kedy ide o závislosť, abstinenčné príznaky, ako sa prejavuje fyzická a psychická závislosť, dostupnosť k drogám, sankcie za požívanie alkoholu na verejnosti ... Deti preukázali pomerne slušné vedomosti a prehľad o dané témy, aktívne sa zapájali po celý čas trvania besied.

 

K spontánnym aktivitám v čase letných prázdnin na verejnom priestranstve patrili hry s loptou, kruhom HULA-HOP, bedminton, skákanie cez švihadlo, kreslenie kriedami priamo pred bytovkou detí, spoločná kresba detí na veľkorozmernom baliacom papieri a kartónoch   za spontánneho povzbudzovania rodinných príslušníkov.

 

Klubové aktivity zahŕňali spoločenské hry, Človeče, nehnevaj sa, Dáma, Šachy, modelovanie s plastelínou, kreslenie vodovými a temperovými farbami, tvorba koláží s jesenným motívom, výroba papierových halloveenových masiek, vianočných papierových ozdôb na okná a vianočných pozdravov - pohľadnice, pletenie „náramkov priateľstva“, výroba darčekových krabičiek a iné. Naši dobrovoľníci si pripravili pre deti rôzne psychologické hry na rozvoj osobnosti napr. twister, pozri a uhádni, čokoláda, „šatkovica“, stavba súsošia. Prostredníctvom hier deti mali možnosť naučiť sa pracovať v tíme, efektívne komunikovať, rozvinúť svoje sociálne zručnosti a naučiť sa odolávať nástrahám spoločnosti – napr. ponuke omamných látok.

 

Pri práci s deťmi sme využívali výkresy, farebné papiere, lepidlá, farby, štetce, fixky,  pastelky, ceruzky, nazbierané lesné plody a prírodný materiál. Z techník sme využívali maľovanie, aranžovanie, lepenie.

 

Jednou z aktivít boli aj návštevy Centra voľného času v Dolnom Kubíne na Bysterci, kde si deti zahrali stolný tenis, bowling a rôzne spoločenské hry. 

 

Medzi zaujímavé aktivity patril výlet do Tvrdošína. Niektoré deti cestovali po prvý krát vo svojom živote vlakom a z neho videli historickú pamiatku Oravský hrad. Hoci počasie  bolo nepriaznivé, navštívili deti športovú halu, kde si zahrali hokej bal, futbal, vybíjanú. Po výdatnom obede v podobe pizze sa deti s dobrovoľníkmi presunuli do klubovej miestnosti, ktorá patrí Misii mladých. Tam si deti zahrali stolný pingpong, playstation, počítače. Niektoré deti prejavili záujem o prehliadku veže so zvonmi miestneho kostola, kam bežný návštevník nemá prístup.

   

Veľký záujem deti a mládež prejavili o výchovno-rekreačné programy pobytovou formou v Ústí nad Priehradou a v Novoti.

Pobyt v Ústí nad Priehradou sa konal v dňoch od 21.7. do 24.7.2008, pričom deti mali pripravený program. Prvý deň sa zúčastnili exkurzie vo vnútorných priestoroch múru vodného diela Oravskej priehrady. Vo večerných hodinách boli pripravené aktivity a nočná hra – skúška odvahy. Druhý deň deti cestovali autobusom do Podbieľa, kde ich čakala extrémna jazda tankom. V poobedňajších hodinách navštívili Tatralandiu v Liptovskom Mikuláši. Tretí deň, z dôvodu nepriaznivého počasia, sa realizovali hry v budove ubytovne, kde si deti zasúťažili a zahrali bowling.  Posledný deň hrali rôzne hry na rozvoj sociálnych a vôľových vlastností. Zhodnotil sa celý pobyt, odmenili sa víťazi z doobedňajších hier a nasledovalo poďakovanie všetkým, ktorí sa o nás starali.

Víkendový pobyt v Novoti sa konal v dňoch 19.-21.9.2008. Pobyt začal obedom, popoludnie bolo venované klubovým hrám, zameraným na zoznámenie, nadviazanie spolupráce a tímového ducha. Veľkou nevýhodou bolo veľmi zlé počasie, preto sa naplánované aktivity nemohli realizovať. Deti využívali stolné športové hry ako stolný futbal, stolný tenis a biliard v spoločenskej miestnosti ubytovne. Počas večera sa vyskytli aj problémy a to agresívne správanie u dvoch chlapcov, ktorí odmietli spolupracovať a zúčastniť sa večernej vychádzky. Ich správanie sa však počas pobytu zlepšovalo. Druhý deň bola návšteva zvieracej farmy na družstve. Deti sa zoznámili s chovom domácich zvierat. Využili možnosti a prednosti veľkého senníka, pohybové aktivity - skákanie, kotrmelce, premety, čo im aspoň čiastočne nahradilo dobré počasie. Po obede sa venovala deťom v dvoch skupinách psychologička. Po večeri deti   navštívili saunu v ubytovni. Posledný deň bol venovaný zábavným hrám a súťažiam, zameraným na tímovú spoluprácu. Nasledovala diskusia s deťmi o negatívach a pozitívach pobytu. Obed nám spríjemnil spevácky zbor, ktorý bol v Novoti na sústredení a naše deti im za to pripravili tanečné vystúpenie. Po obede bol odchod domov autobusom. 

 

Hodnotenie samotnými účastníkmi je veľmi pozitívne, nakoľko konkrétne aktivity sa začali v prázdninovom období a deti sa mohli zapájať do jednotlivých aktivít. Deti sme podnecovali k tomu, aby si sami navrhovali program a akcie, na ktorých sa budú aktívne zapájať a zároveň povzbudzovať rovesníkov. 

 

Všetky uvedené aktivity sú zdokumentované a zachytené fotoaparátom. Aktivity boli plánované v závislosti od počasia. Počas školského vyučovania sa aktivity obmedzili na  popoludňajšie hodiny.

 

Deti a mládež boli, hlavne po začatí školského roku, podporované a nabádané k tomu, aby nezanedbávali povinnú školskú dochádzku a nevymeškávali  účasť na jednotlivých predmetoch. Pri náhodných stretnutiach s deťmi na ulici počas vyučovania, boli upozornené, aby riadne chodili do školy a zároveň sme túto skutočnosť oznámili sociálnemu kurátorovi  pre deti a mládež ÚPSVaR Dolný Kubín. Dobrovoľníci sa snažili o to, aby sa u mládeže obmedzili prejavy vulgarizmov a vandalizmu.

 

Kvantitatívne výsledky

 

-          počet detí (do 14 rokov) max. 27

-          počet mladých ľudí (nad 15 rokov) max. 5

-          počet mladých dospelých (do 20 rokov) 3 (UoZ – hľadanie zamestnania)

-          počet dobrovoľníkov (ľudí, ktorí pracujú bez nároku na finančnú odmenu) max. 10 (dobrovoľníci + VPP)

-          počet iných ľudí zapojených do projektu a ich úloha v projekte – min. 4 bez lektorov

 

Odborný pracovník – psychológ, ktorý s deťmi pracoval počas výchovných pobytov a v prípade potreby zabezpečoval supervíziu

ÚPSVaR Dolný Kubín – sociálni kurátori

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dolný Kubín - policajt

MSU – odbor sociálnych vecí Dolný Kubín – odporúčania terénnych sociálnych pracovníkov

CVČ - Domček Dolný Kubín – poradenstvo a konzultácie pri tvorbe voľnočasových aktivít a postupné začleňovanie do niektorých ich aktivít.

 

Metódy hodnotenia kvantitatívnych výsledkov:

-          evidencia práce – výkazy práce

-          kniha návštev a prezenčné listiny


Ukazovatele (indikátory) úspešnosti kvalitatívnych výsledkov

 

Snažili sme sa pôsobiť na zníženie prejavov vandalizmu v okolí . Jedno poobednie sme venovali aj odstraňovaniu kresieb , ktoré pokreslili po budove v ktorej EDUKOS sídli a oprave zdevastovaných bočných dvier. Na základe rozhovorov s majiteľmi Združenej budovy konštatujeme, že  prejavy  vandalizmu v okolí a vulgarizmu u tejto cieľovej skupiny voči obyvateľom pohybujúcim sa v okolí Ťatliakovej ulice a pracujúcim tam , sa takmer nezmenili.

 

 

Celkové zhodnotenie časti projektu

 

Po šesťmesačnom trvaní projektu a po množstve zrealizovaných aktivít pri zapojení dobrovoľníkov a spolupracovníkov, môžeme na základe vlastných skúseností vyjadriť niekoľko postrehov :

Hodnotiť správanie detí je nesmierne ťažká a nevďačná úloha, pričom treba brať do úvahy také faktory, ako vplyvy prostredia a na špecifiká cieľovej skupiny detí, čo sa najvýraznejšie prejavilo na výchovno-víkendových pobytoch. Tieto negatívne vplyvy sa najčastejšie prejavovali poruchami správania, konkrétne používaním vulgarizmov, prejavmi agresivity, náhlymi vzplanutiami spojenými s verbálnymi útokmi, vzdorovitosťou, neochotou spolupracovať na aktivitách, nedodržiavaním základných pravidiel slušného správania, nedodržiavaním ubytovacieho poriadku, neudržiavaním poriadku na izbách. Mnohým deťom chýbajú základné hygienické návyky. Napriek tomu chodia vkusne a moderne oblečené a upravené.

 

Dobrovoľníci a psychológ na skupinových komunitách pracovali na osvojení a udržaní si potrebných sociálnych návykov a zručností. V skupine sa využívali mini prednášky, hranie rolí, rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, uvedomenie si rozdielov medzi pasívnym, agresívnym a asertívnym správaním, schopnosť dokázať povedať nie, práca v podskupinách, vo dvojiciach, trojiciach, maľovanie a ďalšie techniky.  Je zrejmé, že za také krátke časové obdobie nemožno u detí dosiahnuť žiaducu pozitívnu zmenu aj s ohľadom na rodinné prostredie, z ktorého pochádzajú.

 

Pozitívne možno hodnotiť ochotu väčšiny detí zapájať sa do aktivít, prípadne aj pomáhať s ich prípravou a s realizáciou. Po počiatočných problémoch a ich vyjasnení, bola očividná snaha detí prispôsobovať sa určeným pravidlám. Osobná skúsenosť ako aj viacročné skúsenosti v práci s deťmi niektorých dobrovoľníkov sme dospeli k záveru, že táto cieľová skupina detí si vyžaduje dlhodobý systematický prístup. Po skúsenostiach, ktoré sme získali, si uvedomujeme, že deťom nestačí len ponúknuť tábor (deťom sa všetky uvedené aktivity a víkendové tábory poskytli zdarma, prípadne len so symbolickou finančnou účasťou), ale sami sa musia aj na niečom pričiniť a „zaslúžiť si“ – napr. odpracovať si niektoré aktivity, ktoré sú pre ne atraktívne (tábor), upratovaním klubovej miestnosti, maľovaním a natieraním lavičiek a plotov pred ich bytovkou, ktoré si sami zničili.

 

Uvedený model dáva možnosť získať pracovné návyky (ktoré väčšine detí chýbajú), zároveň dáva pocit zaslúženia (niečo hodnotné som získal prácou) a umožňuje aj chudobným deťom pochopiť, že vďaka vlastnej snahe sa môžu vymaniť z prostredia, v ktorom žijú.

Jasná a nezraňujúca komunikácia s deťmi dala predpoklady na dosiahnutie požadovanej zmeny, o ktoré sme sa vo všetkých aktivitách snažili.

 

            Klubové aktivity počas letných prázdnin sa realizovali priamo v bytovom dome na Ťatliakovej ulici, kde býva väčšina rodín. Teda rodičia mali možnosť kedykoľvek vstúpiť a vidieť práve prebiehajúce aktivity s ich deťmi. Pri vyskytnutí sa problémov,  rodičia boli ochotní spolupracovať s našim zariadením.

 

Keďže išlo väčšinou o rómske deti je prirodzené, že im je blízky pohyb, tanec, majú radi zmenu, prejavili záujem o nenáročné vychádzky do blízkej prírody spolu so vstupmi mini prednášok o ochrane prírody a ako sa treba v lese správať. Sú to deti, ktoré radi prijímajú bez toho, aby museli vynaložiť zvýšenú námahu. Nemajú dostatočne vyvinutý zmysel pre poriadok, dodržiavanie dohôd a o to je práca s nimi náročnejšia a komplikovanejšia.  Sú spontánne, bezprostredné a práve tieto ich vlastnosti sme využili pri výbere klubových aktivít. V nich sme využili ich spontánnosť, úprimnosť, bezprostrednosť, hyperaktivitu, nespútanosť.

 

Zaznamenali  sme, že keď deti mali vynaložiť za aktivitu (napríklad celodenný výlet do Aqua parku Poprad 200,- Sk) nejakú finančnú náhradu, nebol zo strany detí záujem.  Po tejto skúsenosti sme výšku finančnej spoluúčasti rodičov stanovovali na čo najnižšiu sumu alebo žiadnu.

 

Ako pozitívum hodnotíme rôznorodú vekovú skupinu detí a mládeže. Negatívne prejavy, ktoré sa prejavili u starších detí, naším vplyvom zároveň výchovne pôsobili na  mladšie deti.

 

V budúcnosti pri koncipovaní cieľovej skupiny detí na základe všetkých vyššie uvedených faktorov uvažujeme, že do projektu je vhodné zahrnúť aj iné deti, ktoré nepochádzajú z tej istej komunity. Takto nami navrhovaná cieľová skupina môže sa navzájom pozitívne ovplyvňovať a obohacovať.

 

V Dolnom Kubíne dňa 01.12.2008


?>