edukos.sk

Záverečná správa

k preventívnej aktivite  Šanca realizovanej v roku 2008  Konzultačným  a informačným centrom EDUKOS Dolný Kubín

 

  1. Všeobecná časť:

Cieľom projektu Šanca bolo zabrániť recidíve trestnej činnosti mladistvých odsúdených, ktorý si odpykávajú trest v UVTOS pre mladistvých v Sučanoch a vracajú sa na slobodu. V rámci projektu sme  mladistvých, resp mladých dospelých (do 23-25 rokov) pripravovali  na život na slobode ešte vo väzení realizáciou kurzov, ktoré ich posilnia aj osobnostne aj vedomostne. Následne po ich prepustení pracujeme s tými z nich, ktorí sa vracajú do nášho regiónu tým, že im poskytujeme poradenstvo, pomáhame pri  hľadaní práce a sme s nimi v kontakte prostredníctvom našich dobrovoľníkov, väčšinou študentov sociálnej práce. Pri tejto práci sa snažíme využiť práve ich rovnaký, resp. blízky vek. V rámci projektu sme na základe daných možností v čase od 7 októbra do 31. decembra 2008 realizovali tieto aktivity pre 15 účastníkov: 

  1. Počítačový kurz v rozsahu 36 hodín
  2. Výcvik sociálnych zručností vrátane udržania pracovných návykov cez získavanie manuálnych zručností 40 hodín
  3. Výcvik zručností pre život na slobode a trh práce 20
  4. Kurz základných právnych vedomostí pre život a trh práce 35

 

Celkove účastníci absolvovali 131 kontaktných hodín . V rámci týchto stretnutí s lektormi boli veľmi aktívni a zaujímali sa o množstvo detailov zo života. Predovšetkým sa zaujímali o otázky praktické, právneho charakteru, ako je to  napr. s ich zaradením na trh práce, či si môžu vybavovať živnostenský list, ako sa uchádzať o zamestnanie a pod. V prípade náročnejších otázok bolo bežnou praxou, že si spísali otázky pre  lektorov a tí im následne dávali aj písomné odpovede prostredníctvom  sociálneho pracovníka.

 

Vzhľadom k tomu, že sa situácia v UVTOS pre mladistvých pozitívne zmenila a v priebehu týždňa takmer 80 percent odsúdených má zabezpečené pracovné povinnosti, mohli sme aktivity realizovať len v čase ich osobného voľna (teda cez soboty a sviatky).

 

Tým, ktorí sú prepustení na slobodu poskytujeme individuálne poradenstvo a majú možnosť poradenstva aj na diaľku cez internet. Na našej www stránke sme zriadili  poradňu v rámci ktorej môžeme klientovi poradiť priamo, resp. pri komplikovanejších prípadoch získať kvalifikovanú odpoveď do 14 dní prostredníctvom našich externých poradcov. O tomto sme informovali aj samosprávu – odbor sociálnych vecí v Dolnom Kubíne a taktiež sociálneho kurátora a vyvesili sme informačné letáky. Na stretnutí s probačnými úradníkmi v Omšení sme ich informovali o možnosti takýchto služieb pre klientov, ktorí sa vracajú do ich regiónu, Na základe toho  sme v sledovanom období pomáhali 1 prepustenému na slobodu nielen klintom z UVTOS pre mladistvých v Sučanoch, ale aj z Banskej Bystrice.  Tento klient bol podmienečne prepustený na slobodu po 5 rokoch. Má záväzky voči dvom maloletým, ktorí sú umiestnení v detskom domove, preto prvoradá naša úloha smerovala k nájdeniu zamestnania. Pracoval jeden mesiac. Počas tejto doby sme boli neustále v kontakte so zamestnávateľom. Žiaľ, z dôvodu prepúšťania vo firme musel ešte v skúšobnej dobe so zamestnania po vyše mesiaci práce odísť. Následne sme mu našli prácu u stavebnej firmy. Je to klient, s ktorý stále vyžaduje vedenie, je veľmi ovplyvniteľní kamarátmi zo svojej (rómskej) komunity, neuvedomuje si  dostatočne následky prípadného zlyhania. Pri práci s nim sme si uvedomili význam sprevádzania takýchto klientov, nakoľko ich zaradenie do života stále naráža na problémy ich „diskriminácie“ voči iným zamestnancom. Hoci je pochopiteľné, že averzia voči takýmto klientom,  či už zo strany  zamestnávateľov, či ostatnej verejnosti, je  veľmi silná, musíme sa za nich zaručovať a dokonca aj  poskytovať  im malé pôžičky na vybavovanie základných vecí.  Resocializačný príspevok v prípade dlhšej absencie práce nepostačuje napríklad na prvé prijatie u nového lekára, (poplatok za vstupnú prehliadku 650 Sk) Samozrejme sme sa poučili a uzavierame s nimi dohodu v tom zmysle, že nový  zamestnávateľ môže tieto podlžnosti vrátiť z ich prvej mzdy). Na tomto príklade chceme dokumentovať aj to, že klient z väzenia sa vracia veľmi naivný, nepozná realitu (v tomto prípade prišiel na slobodu po 6 rokoch, mnohé v jeho  rodine sa zmení  v porovnaní s jeho očakávaniami), z mnohých vecí je  teda aj stresovaný – (napr. zmenená prax, lekár ho neprijme do svojho obvodu, nevie, kde vybaviť novú kartičku poistenca, nové pravidlá v súvislosti s vybavovaním osobných dokladov, nehovoriac o rozdelených kompetenciách medzi samosprávu  a štátnu správu).  Z nášho pohľadu sa teda javí veľmi potrebné, aby sme v týchto aktivitách pokračovali, iniciovali nie „papierovú“ kooperáciu  zainteresovaných  a zodpovedných subjektov našej  spoločnosti a hľadali nové metódy práce tak, aby sa kriminalite predchádzalo aj tým, že sa odstránia príčiny recidívy. Z tohto projektu sme našli nové impulzy do našej práce. Hľadáme možnosti presadenia určitých štandardov v práci, nové partnerstvá na riešenie problému nielen  pre regionálnu úroveň, ale aj úroveň celonárodnú. V decembri minulého roka nás navštívili naši partneri z Francúzska a Talianska, s ktorými sme spolupracovali na podobnom projekte programu EQUAL s tým, že v rámci programu LEONARDO pripravujeme projekt, ktorým spoločne hľadáme nové, inovatívne, tzn. predovšetkým efektívne metódy práce pri integrácii odsúdených do života, posilnenie postpenitenciárnej sféry. Ukazuje sa, že to nie je len problém v našej krajine. Ďakujeme za finančnú podporu a teda aj ďalšiu možnosť pomáhať tam, kde to treba.

 

Projekt sme realizovali v priebehu celého roku aj napriek tomu, že finančné prostriedky a zmluvu sme naň podpisovali v októbri  2008. Z celkovej dotácie  100000 Sk  boli  na tieto aktivity  použité prostriedky predovšetkým na priamu prácu s klientom (osobné náklady lektorov – honoráre, cestovné a náklady  pre klientov – nielen manuály a literatúra, ale aj materiál na získavanie manuálnych zručností, vyrábanie drobných predmetov). Z našich  a iných zdrojov boli financované najmä prevádzkové náklady a náklady na vyškolenie nových dobrovoľníkov na túto prácu. Podrobné finančné zúčtovanie tvorí druhú časť tejto správy. Publicitu sme zabezpečovali informovaním na našej www stránke, osobnou komunikáciou so zainteresovanými subjektami (samospráva, UPSVaR, OS a pod), ale aj oficiálnymi  prezentáciami na rôznych stretnutiach a aktivitách (MS SR projekt SR v spolupráci s Belgickom - Omšenie v decembri 2008, kde sme boli vyzvaní prezentovať našu prácu) či MPSVaR – záverečná konferencia programu EQUAL a ESF, ŽSK a pod.


?>