edukos.sk

Záverečná správa

 k programu Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2008
 

Konečný prijímateľ: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín

Názov projektu: Nová cesta

Monitorovacie obdobie: august – december 2008

 Časť I: Vyhodnotenie účelu a jeho realizácie podľa schváleného projektu
 Cieľom projektu Nová cesta bolo zabrániť diskriminácii   odsúdených  po prepustení na slobodu, pri ich  uplatnení sa v živote, poskytnúť  im možnosť nájsť nové záujmy a tým presvedčiť okolie o ich snahe viesť normálny život a v neposlednom rade zabrániť aj recidíve trestnej činnosti  mladistvých.
V rámci projektu sme  pracovali  s klientkami
  • priamo v ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch realizáciou kurzov a motivačných vzdelávacích a výcvikových aktivít, formujúcich osobnosť
  • na slobode po ich prepustení sme pracovali a v tom aj pokračujeme tak, že im poskytujeme poradenstvo, pomáhame pri hľadaní práce a sme s nimi v kontakte prostredníctvom našich dobrovoľníkov. 

    Realizáciou projektu sme naplnili stanovené ciele.

 Časť II: Prehľad výstupov a výsledkov za oprávnené obdobie :

V priebehu oprávneného  obdobia sme realizovali tieto kurzy a výcviky :

 Aktivita 1: Sociálno-psychologický výcvik, zameraný na sebapercepiu a percepciu iných,   zvládanie  negatívnych a agresívnych prvkov správania ( nácvik, sebahodnotenie, dotazník) , verbálna a neverbálny  komunikácia konflikty a ich dopad na medziľudské vzťahy ,nácvik zdravého kongruentného správania a asertívne správanie v rozsahu 20 hodín, absolvovalo 10 účastníkov.

Aktivita 2: Spoločenské normy práva a povinnosti občanov-etické a právne normy spoločnosti základy  komunikácie pri nadväzovaní kontaktov-kultúra osobného prejavu 8 hodín absolvovalo 10 účastníkov.

Aktivita 3:  Právne vedomie zamerané na zákonník práce, občiansky zákonník, trestný zákon a trestný poriadkom v rozsahu 10 hodín absolvovalo 10 účastníkov.

 Aktivita 4: Orientácia v spoločnosti – zamerané na oficiálne úrady na styk s občanmi – UPSVaR, poisťovne, DU v rozsahu 6 hodín,  absolvovalo 10 účastníkov.

 Aktivita 5: Povinnosti odsúdeného po návrate na slobodu , kontakt s PMU, nástrahy slobody   - v rozsahu 6 hodín, absolvovalo 10 účastníkov.

 Aktivita 6: Základy práce s počítačom,  komunikácia cez  počítač, vyhľadávanie na počítači v rozsahu 16 hodín, absolvovalo 10 účastníkov.

 Aktivita 7: Manuálne zručnosti – zamerané na získavanie zručností v rôznych technikách – maľovanie na sklo, servítková technika, práca s hlinou a pod v rozsahu 20 hodín, absolvovalo 10 účastníkov.

 Aktivita 8: Výcvik dobrovoľníkov: Vyškolených 9 nových dobrovoľníkov z radov študentov sociálnej práce, s rizikovým klientom, špecifiká práce v ústave na výkon trestu v rozsahu 24 hodín, výcvik absolvovalo  

Aktivita 9: Práca dobrovoľníkov vo väzení:. Do projektu „Nová cesta“ sa zapojilo 11 dobrovoľníčok, ktoré pracovali s 8 klientami. Stretnutia boli plánované minimálne raz do mesiaca v závislosti od pracovnej zmeny či eskorty odsúdených. Tieto prebiehali formou rozhovoru, na ktorý si dobrovoľníčky vždy vopred pripravili štruktúru rozhovoru s cieľom získať čo najviac informácii o klientovi, o jeho osobnosti, o plánoch do budúcnosti, o jeho vzťahoch s rodinou, priateľmi, o vzdelaní, vzťahu k práci, záľubách a v neposlednom rade o tom, v akých oblastiach mu môžu pomôcť či už počas pobytu v ústave alebo po prepustení na slobodu. Stretnutia teda prebiehali na základe individuálnych potrieb klientov. Veľkým pozitívom spolupráce klienta a dobrovoľníčok je vek. Klienti majú možnosť komunikácie s rovesníkmi, ktorí im môžu byť pozitívnym vzorom. Klienti tak vidia iné vzorce správania, iné hodnotové rebríčky, iný pohľad na riešenie problémov.

 Aktivita 10: poradenstvo a práca s prepustenými na slobode. Práca s troma klientami na slobode,(práca s nimi sa začala ešte  v ústave). Dvaja z nich sú evidovaní  nezamestnaní a zatiaľ neúspešne  pomáhame pri hľadaní práce, jeden z klientov  študuje na VŠ v Trnave na právnickej fakulte 1. ročníka a súčasne aj pracuje. Poskytujeme mu pomoc a poradenstvo  pri štúdiu.

Časť III: Zmeny v projekte, podrobný popis problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii projektu:

 Je potešiteľné, že sa ústavu podarilo nájsť zamestnanie pre odsúdených a z toho dôvodu sme plánované aktivity mohli realizovať jedine v čase pracovného voľna (soboty a sviatky). Iným problémom bolo pomoc pri hľadaní zamestnania prepusteným z iných ústavov. Jednému odsúdenému sme pomáhali pri hľadaní ubytovania a práce. Pri práci s nim sme narážali aj na problémy z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku. Prijatý do zamestnania bol na základe našej záruky. To isté platilo aj pri hľadaní lekára. V súvislosti s čerpaním financií na projekt sme nečerpali financií na cestovné náhrady nakoľko sa využívala hromadná doprava, resp. služobné auto. Z toho dôvodu sme ušetrené peniaze použili pre cieľovú skupinu na manuály a študijnú literatúru a pomôcky.


?>