edukos.sk

KIC EDUKOS je stážovým pracoviskom študentov sociálnej práce.

Poskytuje:

  • spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania študentov a spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a poradenstva.

  • študentom sociálnej práce umožňuje odpracovať v EDUKOS-e povinnú odbornú prax pod vedením odborníkov a supervízorov,

  • poskytujeme im odborné konzultácie pri písaní záverečných absolventských prác, predovšetkým z oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti,

  • umožňujeme im pracovať na aktivitách v oblasti prevencie voči patologickým javom a postpenitenciárnej starostlivosti o mladých delikventov,

  • umožňujeme im participovať sa na tvorbe a realizácii projektov z oblasti sociálnej sféry.


?>