edukos.sk

Nórsky finančný mechanizmus projekt - CESTA DO ŽIVOTA

   

                          
                                       
Úrad vlády SR

 

Doba realizácie:

1. máj 2008 - 31. marec 2010

Cieľ projektu:

V rámci projektu chceme pracovať s rizikovou skupinou mládeže a mladých dospelých ohrozených sociálnym vylúčením rôznych dôvodov,  pobyt vo výkone trestu, reedukačných a detských domovoch, vyrastania v nepriaznivom rodinnom či sociálnom prostredí. Ide o zraniteľnú cieľovú skupinu, podliehajúcu negatívnym, vplyvom okolia a  rovesníkov. Chceme pre nich vytvoriť útočisko vo forme poradenského centra, kde nájdu pomoc dovtedy, kým budú mať pocit, že to potrebujú a kde nájdu pozitívne vzory, s ktorými sa budú môcť identifikovať. Umožníme im získať zručnosti potrebné pre primerané zaradenie sa do spoločnosti, pre uplatnenie sa na trhu práce, budeme pracovať na ich osobnostnom raste a zmysluplnom využívaní voľného času , pri zapájaní doborovoľníkov a využívaní kooperujúcich partnerstiev.

Hlavným cieľom projektu je posilniť akcieschopnosť a efektívnosť Konzultačného a informačného  centra pri  znižovaní negatívnych  prejavov rizikových  skupín  detí a mladých dospelých (s poruchami správania, delikventnými sklonmi, slabým rodinným zázemím, tendenciami zlyhávať v dôležitých situáciách), ktorí sú z týchto dôvodov znevýhodňovaní sociálne, spoločensky i ekonomicky. Vzdelávacími, poznávacími a zážitkovými aktivitami, so zapojením dobrovoľníkov a vytváraním siete fungujúcich kooperujúcich partnerstiev pripraviť cieľové skupiny na plnohodnotný samostatný život, úspešné uplatnenie sa na trhu práce, naučiť ich efektívne tráviť voľný čas a tak zabrániť riziku ich sociálneho vylúčenia.

Špecifické ciele:

 • zabezpečiť v súčinnosti s vytvorenými fungujúcimi partnerstvami odbornú pomoc a poradenstvo vo vytvorenom centra, v ktorom cieľová skupina a ich najbližší nájdu oporu pri riešení svojich problémov a krízových životných situácií v súvislosti s rodinným, osobným a pracovným životom
 • stimulovať neorganizované deti a mládež k pozitívnej zmene v správaní a vytvárať podmienky pre ich správne sociálne začlenenie prostredníctvom klubových činností, víkendových pobytov a poznávaco-vzdelávacích aktivít
 • zainteresovať do prípravy a realizácie aktivít tím dobrovoľníkov a pri práci ich usmerňovať prostredníctvom realizácie supervíznych stretnutí
 • pomáhať vytvárať antikriminógenne podmienky pre efektívne trávenie voľného času mladých delikventov alebo mladých ľudí ohrozených negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi zo strany sociálneho prostredia (nevhodné rodinné prostredie, zlé sociálne zázemie, nevhodný vplyv rovesníckych skupín apod.) v súlade so strategickým dokumentom prevencie kriminality
 • pomôcť cieľovej skupine zorientovať sa v sebe samom, v živote, posilniť ich emocionálnu stabilitu a sebaistotu, podporiť ich schopnosť úspešne sa presadiť v osobnom aj pracovnom živote, naučiť ich efektívne komunikovať s okolím
 • zabezpečiť mladým ľuďom priestor na sebarealizáciu, podporiť ich tvorivé myslenie, vzťah k prírode a kultúrnym hodnotám a tradíciám
 • podporiť vzťah cieľovej skupiny k životnému prostrediu, ekologickému správaniu a ochrane prírody 
  aplikovať nadobudnuté skúsenosti v práci s rizikovou mládežou a mladými dospelými, skúsenosti odovzdávať ďalej a vytvárať siete spolupracujúcich inštitúcii
 • zabezpečiť uplatňovanie alternatívnych trestov v praxi a vytvárať podmienky na pochopenie ich zmyslu a významu u širokej verejnosti

Cieľová skupina:

Riziková skupina mládeže a mladí dospelí ohrození sociálnym vylúčením z rôznych dôvodov (pobyty vo výkone trestu, reedukačných a detských domovoch, vyrastania v nepriaznivom rodinnom či sociálnom prostredí). Ide o zraniteľnú cieľovú skupinu, podliehajúcu negatívnym, vplyvom okolia a  rovesníkov.

Hlavné aktivity:

 

1. kurzy, vzdelávacie  programy  a klubová činnosť

 

Vzdelávacie a výcvikové  programy sú zostavené tak, aby zohľadňovali špecifické potreby cieľových skupín, aktivizovali ich, naučili ich sebapoznaniu, efektívnej komunikácii, reálnemu zhodnoteniu svojich schopností, umožnili im získať nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky smerujúce k pozitívnemu správaniu a vedeniu normálneho života. Pre jednotlivé skupiny cieľovej skupiny navrhujeme samostatné programy a pre prehľadnosť ich  zahrňujeme do dvoch základných skupín:

 

1.1  Programy pri náprave odsúdených, pri ktorých dochádza k pôsobeniu na odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody

 • rozvoj sociálnych zručností /verbálna a neverbálna komunikácia, sebapoznanie, empatia, asertivita, riešenie konfliktných situácií, zvládanie násilia a agresie, základné pravidlá spoločenského styku, hľadanie zamestnania, prijímací a personálny pohovor.../
 • základné právne vedomosti dôležité pri orientácii sa v živote a na trhu práce /zákon o zamestnanosti, zákonník práce, obchodný zákonník, zákon o sociálnom zabezpečení.../
 • orientácia v spoločnosti /úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obecné a mestské úrady, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.../
 • základná počítačová gramotnosť
 • zodpovedný za realizáciu tejto aktivity je EDUKOS v spolupráci s partnerom UVTOS pre mladistvých v Sučanoch

1.2   Ostatné programy

 Programy tohto bodu sú rozdelené podľa cieľových skupín takto:
 • programy pre mládež s problémovým správaním – veková hranica do 18 rokov
 • programy pre mladých dospelých, ktorí vstupujú do samostatného života z detských domovov a tiež skupinu vracajúcich sa z reedukačných domovov
 • programy pre odsúdených, pri ktorých nedochádza k pôsobeniu na odsúdeného trestom odňatia slobody – sociálne výcviky

2. poradenské centrUM

 Centrum pre cieľové skupiny zabezpečí v priebehu projektu, ale aj po jeho ukončení podmienky, kde sa budú môcť prísť poradiť pri riešení problémov bežného rodinného, osobného aj pracovného života. Okrem toho vybavenie centra vhodným počítačom s napojením na internet umožní klientom prístup k získavaniu rôznych informácií, písaniu žiadostí a pod. Organizačne zabezpečíme centrum tak, že odborníci budú k dispozícii jeden krát za týždeň a okrem toho bude k dispozícii virtuálna poradňa – na stránke, kde sa budú môcť kontaktovať s odborníkom a objednať si osobné stretnutie.
 

3. VÍKENDOVÉ POBYTY PRE MLADÝCH DO 18 ROKOV

V čase letných  prázdnin v r. 2008 a jarných a jesenných  prázdnin 2009 v rozsahu 3 - 4 dni budú zorganizované tieto pobyty pre mládež do 15 rokov so zameraním na rozvoj sociálnych zručností, kooperácie, zvládanie agresivity a stresových situácií, sebapoznávanie a poznávanie iných.
 

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Donor:

Projekt je financovaný z projektu Blokového grantu v sociálnej oblasti Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku pod názvom Cestado života, realizovaného s finančnou podporou finančných mechanizmov EHP, NFM a ŠR SR.

Správy


?>