edukos.sk

Doba realizácie:

08.01.2008 - 15.12.2008

Miesto realizácie:

Žilinský kraj

Cieľ projektu:

Cieľom aktivity je zabrániť recidíve trestnej činnosti mladistvých odsúdených, ktorý si odpykávajú trest v UVTOS pre mladistvých v Sučanoch a vracajú sa na slobodu.

Cieľová skupina:

  • mladiství vo výkone trestu a po jeho prepustení

Hlavné aktivity:

Príprava  mladistvých , resp mladých dospelých /do 23-25 rokov/, na život na slobode ešte vo väzení a pokračovanie  spolupráce aj po ich prepustení. Aktivita súvisí s tým, že recidíva trestnej činnosti závisí v značnej miere na úrovni organizácie postpenitenciárnej resocializácie, pričom je dôležitá v prvých mesiacoch po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Edukos spolupracuje s UVTOS pre mladistvých už od roku 2007. Naša spolupráca vznikla hlavne z dôvodu, že sme mali možnosť vidieť a poznať prácu s mladistvými odsúdenými počas výkonu trestu odňatia slobody a vidieť aj to, že po návrate na slobodu sa väčšina vracala do toho istého prostredia a teda aj to percento recidívy bolo , žiaľ ešte stále je vysoké. Od roku 2005 sa situácia legislatívne zlepšila, či už zavedením  novej profesie probačného a mediačného úradníka, či posilnením sociálnej sféry o „staronovú funkciu kurátora (Zákon č. 305/2005) ale aj novým trestným zákonom a trestným  poriadkom, ktoré tiež priniesli so sebou nádej na zlepšenie situácie. Do prevenčnej práce sme okrem profesionálnych lektorov a sociálnych pracovníkov zaradili aj špeciálne vyškolených mladých dobrovoľníkov, väčšinou študentov sociálnej práce, ktorí pracujú s mladými odsúdenými využívajúc svoje rovesníctvo

Formy a metódy realizácie:

kurzy, vzdelávacie programy a výcviky zamerané priamo na mladého delikventa, počas výkonu trestu vo väzbe,  mimo väzby alebo  po ukončení výkonu trestu. Konzultačné a informačné centrum EDUKOS získalo pre svoju činnosť akreditácie MPSVaR a tiež MŠ SR. Plánujeme realizovať aktivity takto:

  • zamerané na získanie zručností v informačných technológiách - práca s počítačom, internetom, e-mailom
  • rozvoj schopností dôležitých pre uplatnenie sa v živote a na trhu práce
  • pracovné workšopy – zamerané na získanie zručností a  udržanie pracovných návykov
  • starostlivosť a poradenská činnosť po prepustení na slobodu

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Spolupracujúce subjekty (konkretizácia partnerskej spolupráce):

  • Ústav pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých  v Sučanoch – Konzultačné a informačné centrum EDUKOS má uzavretú dohodu o spolupráci s týmto subjektom a povolenie GR ZVJS pracovať s mladými delikventami priamo vo väzení s cieľom zabezpečiť plynulý prechod do postpenitenciárnej starostlivosti. Subjekt uskutočňuje výber vhodných klientov zo spádového regiónu, pomáha a participuje pri organizovaní aktivít projektu
  • UPSVAR – oba odbory -  sociálnych vecí a rodiny aj služieb zamestnanosti, ktoré zo zákona poskytujú pomoc odsúdenému v prípade jeho záujmu
  • Okresné súdy v regióne – konkrétne probační a mediační úradníci, (v prípade súdneho nariadenia pri prepúšaní klientov)

Koordinačný orgán:

EDUKOS vytvoril poradný orgán - skupinu odborníkov – (psychológovia, pedagógovia, právnici, lekári a sociálni pracovníci), ktorí pomáhajú pri rozhodovaní, organizovaní a poradenstve. Sú to zástupcovia nielen EDUKOS, ale aj z polície, zdravotníctva, školstva, justície


?>