edukos.sk

Doba realizácie:

01. 10. 2008 – 31. 12. 2008

Miesto realizácie:

Žilinský kraj

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabrániť diskriminácii mladých odsúdených pri uplatnení sa v živote po prepustení na slobodu, a to prostredníctvom poskytovania pozitívneho vplyvu a istoty pre tých, ktorí sa budú vracať do regiónu a prostredia, z ktorého pochádzajú, pomôcť im zaradiť sa do bežného života a uplatniť sa na trhu práce.

Cieľová skupina:

  • mladí odsúdení, ktorí vykonávajú udelený trest odňatia slobody v ÚVTOS Sučany
  • mladí odsúdení vracajúci sa na slobodu (prepustení alebo podmienečne prepustení)

Vedľajšou skupinou, ktorú projekt ovplyvňuje a na ktorú sa sústredí, sú dobrovoľníci pracujúci s mladými odsúdenými, ktorí by mali byť na túto prácu pripravení a z toho dôvodu je potrebné, aby absolvovali výcvik dobrovoľníkov zameraný na prácu s rizikovou mládežou. Skupinu dobrovoľníkov tvoria študenti Vyššieho odborného štúdia pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, odbor sociálno-právna činnosť a študenti Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor sociálna práca.

Hlavné aktivity:

1. databáza 8-12 klientov a harmonogram aktivít,

2. výcvik pre dobrovoľníkov,

3. realizácia akreditovaného motivačného výcviku pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením,

4. práca s mladistvými odsúdenými,

5. udržanie manuálnych zručností odsúdených.

Projekt nadväzuje na prvú a piatu prioritnú oblasť akčného plánu, ktoré Úrad vlády uviedol vo výzve na predkladanie projektov, konkrétne ide o tieto aktivity:

  • vzdelávanie tých profesijných skupín, ktoré majú vplyv na predchádzanie všetkým formám diskriminácie,
  • realizácia aktivít zameraných na riešenie problematiky znevýhodnených skupín obyvateľstva,

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Partneri projektu:

  • ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch


?>