edukos.sk

Doba realizácie:

01.03.2012 – 30.11.2012

Cieľ projektu:

Zamedziť opakovanému páchaniu ďalšej trestnej činnosti prostredníctvom informačného letáka – brožúry, obsahujúcej množstvo informácií a odporúčaní  pre trestaných od vstupu do výkonu trestu (správanie a disciplína, odmeny a tresty - ako sa dajú získať a ako predísť trestom, príprava na podmienečné prepustenie, príprava na slobodu, kontakty - náhradné bývanie, práca,  ako a s kým sa kontaktovať na vybavenie základných potrieb – občiansky preukaz, zdravotný preukaz a pod., až po jeho ukončenie a tak zabezpečiť efektívnejší prechod z penitenciárnej do postpenitenciárnej starostlivosti.

Cieľová skupina:

  • predovšetkým odsúdení z Ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku, do ktorých predovšetkým by sme chceli brožúru distribuovať
  • ale aj pre zamestnancov ústavov,  sociálnych kurátorov, či sociálnych pracovníkov miestnej samosprávy, ale aj rodinám, ktoré majú vo výkone trestu, či väzby svojich príbuzných a ktorí ich takouto formou môžu nabádať k resocializáci

Hlavné aktivity:

1. Rozdelenie úloh redakčnej rady - zhromažďovanie podkladov k obsahu, spracovanie hrubého náčrtu, vrátane grafiky (marec – máj 2012)


2. Prieskum trhu – monitoring (najvýhodnejšie cenové ponuky tlačiarní, apríl 2012)


3. Spracovanie definitívneho návrhu, grafická a jazyková úprava, prihlásenie ISBN, výber dodávateľa tlače ( jún – júl 2012). Návrh brožúry - formát A5, plnofarebná, obálka 135 gr. lesklý papier, vnútro 32 strán A5 80gr. papier


4.  Expedícia brožúr do ústavov pre odsúdených, sociálnym kurátorom a iným partnerom spolu s hodnotiacimi dotazníkmi ( august 2012)


5.  Publicita a zúčtovanie projektu (august – november 2012)

Realizátor:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Spolupracujúce organizácie:

UPSVaR v Dolnom Kubíne
UVTOS pre mladistvých
UVV Banská Bystrica

Donor:

Na projekt bola poskytnutá dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.


?>