edukos.sk

COMPARES

Compétences (Zručnosti) 

Partenariat (Partnerstvo)

seau (Sieť)

vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov

Doba realizácie: 

september 2009 - október 2011

Program Leonardo: Prenos inovácií

Projekt naväzuje na nadnárodné partnerstvo Daidalos v rámci programu EQUAL (Iniciatíva Equal 2006/2007. Projekt COMPARES má za cieľ podporiť vznik nových kompetencií pre kvalitnejšie sociálne sprevádzanie  v procese  začlenenia najviac znevýhodnených cieľových skupín. Projekt spočíva v integrácii sociálneho a odborného sprevádzania osôb a zahŕňa logistickú a intervenčnú činnosť. Spája nielen prijímateľov pomoci s odborníkmi ale i príslušné inštitúcie a v širšom kontexte i všetkých aktérov v spoločnosti (podniky, samosprávu, tretí sektor, úrady).

Podrobnejšie informácie o európskom module vzdelávania COMPARES (Zručnosti-Partnerstvo-Sieť) nájdete po odkliku tu.

Nadnárodný projekt:

Slovensko, Taliansko, Francúzsko

Miestni partneri:

Etcharry Formation Développement

Ecole nationale d´administration pénitentiare (Štátna

škola väzenskej správy)

Asociation de contrôle judiciaire du Pays Basque

(Združenie pre kontrolu súdnictva, Baskicko)

Nadnárodní partneri:

  • EDUKOS, APZ a UPSVaR (Slovensko)
  • Techne, CEFAL, IRESS
  • A Fakulta sociálnych vied Bolonskej univerzity

?>