edukos.sk

Doba realizácie:

apríl 2011 - december 2011

Miesto realizácie projektu:

Žilinský, Bystrický, Trenčiansky, Prešovský, Košický a Nitriansky kraj

Cieľ projektu:

Cieľom bolo formou krúžkovej činnosti a ergoterapie  posilniť pracovné zručnosti a návyky najmä mladých odsúdených, ktorí si odpykávali trest odňatia slobody v spolupracujúcich ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a upriamiť ich pozornosť na iné formy trávenia voľného času a odhalením ich osobnostných kvalít a zručností pripraviť ich na návrat na slobodu.  Učili sme ich pracovať s rôznymi materiálmi (keramika, textil, sklo, prútie, kov) z kazových materiálov, ktoré sme získali za symbolilckú cenu od nemenovaného  OD. Sociálni pracovníci EDUKOS a dobrovoľníci spolupracovali so sociálnymi pracovníkmi ústavov a pomáhali pri začleňovaní tým odsúdeným, ktorí takéto zázemie nemali u svojich najbližších a boli na takúto pomoc najviac odkázaní. Išlo predovšetkým o pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania, vybavovania potrebných dokladov a pod. Okrem toho im boli k dispozícii odborní poradcovia najmä na  sociálne, kariérne, právne a psychologické poradenstvo. Projektom sme chceli vytvoriť  podmienky pre vzájomnú prepojenosť a spoluprácu štátnych organizácií, samosprávy, neštátnych subjektov, dobrovoľných a svojpomocných skupín a spoločne napĺňať ciele v oblasti prevencie kriminality, znížení resp. eliminovaní recidívy trestnej činnosti. Informovanosťou a zaangažovanosťou občianskej spoločnosti sme chceli zmierniť negatívne nálady a predsudky voči tejto cieľovej skupine a poukázať na nevyhnutnosť cielenej práce s nimi  a ich  podpory v najkritickejšom období ich života.

•    Hlavným cieľom projektu je zabrániť recidíve trestnej činnosti najmä mladých odsúdených, ktorí si odpykávajú trest v ÚVTOS, resp. sú vo VV. Umožniť im zaradiť sa do normálneho života, pomôcť pri ďalšom uplatnení sa, objaviť nové záujmy, ďalšie samostatné plnohodnotné fungovanie
•    Informovanosťou a zaangažovanosťou občianskej spoločnosti chceme  odstrániť predsudky a diskrimináciu voči odsúdeným, najmä rómskej skupiny,  pomôcť im zaradiť sa do normálneho života, uplatniť sa na trhu práce, a tak zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu života v spoločnosti.
•    iniciovať  rozšírenie siete mimovládnych organizácií, ktoré by podávali pomocnú ruku tejto skupine obyvateľstva a pomáhali by pri ich zaradení do normálneho života
•    Vytvoriť  podmienky pre vzájomnú prepojenosť a spoluprácu štátnych organizácií, samosprávy, neštátnych subjektov, dobrovoľných a svojpomocných skupín a spoločne napĺňať ciele v oblasti prevencie kriminality, znížení resp. eliminovaní recidívy trestnej činnosti.

Cieľová skupina:

Trestané osoby vo výkone trestu s dôrazom na mladistvých a mladých dospelých

Hlavné aktivity:

1.    Rozvoj osobnosti odsúdených  smerom k príprave na život na slobode,  trh práce, zmene životného štýlu formou tvorivých dielní a ergoterapie
2.    Starostlivosť a poradenská činnosť po prepustení na slobodu.
3.    Publicita projektu

Realizátor projektu:

KIC EDUKOS Dolný Kubín

Partneri projektu:

  • UVTOS Sučany – PaedDr. Čavarová Jarmila,
  • Nitra-Chrenová - PaedDr. Eleonóra Grófová,
  • Levoča-  Mgr. Igor Kuruc, Košice –Šaca - pplk. Mgr. Michal Ninitz,
  • Ilava- mjr. Mgr. Andrej Kubiš,
  • Ružomberok - pplk. Mgr. Branislav Matloň
  • UVV a UVTOS  Banská Bystrica- plk. JUDr. PhDr. Marian NOSÁĽ,
  • UVV a UVTOS  Košice- mjr. PhDr. Peter Horváth

Donor:

Na projekt 2. Štart bola 23. marca 2011 schválená finančná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.?>