edukos.sk

 

Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

 

Výzva !!!

                                                                                                           

OZ ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 102 zákona

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky

 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

                   Názov:                   Konzultačné a informačné centrum EDUKOS                   

                   Sídlo:                      J.Ťatliaka 8,  026 01  Dolný Kubín             

                   IČO :                      378 018 48                           

                   Zastúpený:               Ing. Eva Vajzerová             

            Bankové spojenie:                 Všeobecná úverová banka, pobočka Dolný Kubín   

Číslo účtu:                             1459608858/ 0200     

 

2.      Predmet zákazky: realizácia  rekvalifikačného  kurzu holič v UVTOS v Banskej Bystrici - Kráľovej v rámci projektu Reštart OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

3.      Opis predmetu zákazky:  rekvalifikačný kurz holič pre 12 účastníkov, realizovaný priamo v ústave.

 

4.      Lehota a miesto plnenia:  Banská Bystrica – Kráľová, v priebehu mesiaca november 2010

 

5.      Cena a spôsob určenia ceny:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky – tzn.  mzdové náklady , vzdelávací  materiál ( učebnice, resp. inú literatúru pre každého účastníka, zošity, perá, flipčard, fixy a pracovné nástroje a pomôcky – nožnice, strojčeky, hrebene, nevyhnutné hygienické pomôcky a prostriedky) Cenu je možné stanoviť na jedného účastníka, resp. za kurz ako celok.

6.      Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

                 podrobný opis predmetu zákazky,

                doklad o oprávnení podnikať k predmetu zákazky,

 

 

7.         Ponuku predložiť v lehote do:  15.10.2010

 

                                                                                                           Ing. Eva Vajzerová

 prezident združenia

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Dolný Kubín , dňa 22.3.2010

 

Vec: Prieskum trhu na obstaranie prenosných počítačov, inštaláciu softvéru a príslušenstva podľa nižšie uvedených špecifikácií. –  výzva na predloženie cenovej ponuky

 

OZ ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 102 zákona

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky

 

 

1.            Identifikácia verejného obstarávateľa:

              Názov: Konzultačné a informačné centrum EDUKOS                           

              Sídlo:              Dolný Kubín, J Ťatliaka č.8                           

              IČO :              378018 48                                         

              Zastúpený:       Ing. Evou Vajzerovou

  Nie je  plátca DPH             

 

2.            Opis predmetu zákazky:

            prenosné  počítače, inštalácia softvéru vrátane  antivírového   softwaru  a príslušenstva,

            podľa  týchto špecifikácií.

  

  1. Notebook  ACER EX 5235 + Windows 7 Home Premium                            11 ks

  2. Microsoft Office 2007 (Word, Excell, Outlook, Powerpoint)                         11 ks

  3. Eset Smart Security + 2 ročný update                                                             11 ks

  4. Myš Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000                                                 11 ks

 

3.              Lehota a miesto plnenia: Dolný Kubín, 30. apríl 2010

 

4.              Cena a spôsob určenia ceny:

  • cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,

  • cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena s DPH.

 

5.              Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

-      podrobný opis predmetu zákazky,

-      doklad o oprávnení podnikať k predmetu zákazky,

 

6.              Ponuku predložiť v lehote do: 6.4.2010

Ing. Eva Vajzerová

                                                                                                                             štatutárny zástupca OZ

 


 

Vyhlásenie ponukového konania

KONZULTAČNÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM  EDUKOS

 zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zabezpečenie vzdelávania pre
 

Rekvalifikačný akreditovaný  kurz  "murár"

 

Miesto vzdelávania: Ústav na výkon trestu, Sučany, Ružomberok, Banská Bystrica

 

Rozsah 170 hodín, teoretickej a praktickej časti v oblastiach:

BOZP, Technológia, Odborné kreslenie, Materiály, Prestavba budov, Strojné zariadenia.

 

Podrobnosti o požadovaných aktivitách na tel. č. 0915 869 571  mail: edukos@edukos.sk

 

Počet kurzov: 3

Počet účastníkov: 36

 

Ponuky a kópiu akreditácie, resp. potvrdenie o oprávnenosti doručte v zalepenej obálke označenej, "ponukové konanie murár" na adresu Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, J. Ťatliaka 8, 026 01 Dolný Kubín  osobne alebo poštou do 14 dní od vyhlásenia, najneskôr do 15 hod. dňa 15.2.2010 (rozhodujúci je  dátum poštovej pečiatky).

 

Po splnení stanovených podmienok je víťaznou ponuka s najnižšou cenou. 

 

 

Rekvalifikačný akreditovaný kurz  "maliar"

 

Miesto vzdelávania: Ústav na výkon trestu, Ružomberok, Banská Bystrica

 

Rozsah 170 hodín, teoretickej a praktickej časti v oblastiach:

BOZP, Technológia, Odborné kreslenie, Materiály, Aplikácia.

 

Podrobnosti o požadovaných aktivitách na tel. č. 0915 869 571  mail: edukos@edukos.sk

 

Počet kurzov: 2

Počet účastníkov: 24

 

Ponuky a kópiu akreditácie, resp. potvrdenie o oprávnenosti doručte v zalepenej obálke označenej „ponukové konanie maliar“ na adresu Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, J. Ťatliaka 8, 026 01 Dolný Kubín  osobne alebo poštou do 14 dní od vyhlásenia, najneskôr do 15 hod. dňa 15.2.2010 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

 

Po splnení stanovených podmienok je víťaznou ponuka s najnižšou cenou.


                         EaC

 

Program celoživotného vzdelávania LEONARDO-PARTNRERSHIP

v mesiaci august bol schválený projekt "Program celoživotného vzdelávania LEONARDO-PARTNRERSHIP", ktorý bude realizovaný s partnermi z Francúzska a Talianska. Projekt je zameraný na výmenu skúsenosti a hľadanie najlepších modelov prace pri integrácii odsúdených do života.


?>