edukos.sk

 

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín v spolupráci s Okresným súdom  Žilina na základe poskytnutej dotácie MPSVaR, realizuje v dňoch 16.07.2012 - 19.07.2012 sociálno-psychologický výcvik určený pre osoby, ktorým jeho absolvovanie nariadil súd. Výchovný program v rozsahu 40 hodín sa zameria na sebapoznávanie, spoznávanie iných, efektívne formy komunikácie, ale aj na zvládanie napätia a agresie, riešenie konfliktov a nácvik asertívneho správania. Okrem toho bude klientom podľa individuálnych potrieb a ich  záujmu poskytnuté sociálno-právne či kariérne poradenstvo. V priebehu augusta a septembra by sa mali  podobné výcviky realizovať ešte v Poprade, Leviciach a vo Zvolene.


EDUKOS - Konzultačné a informačné centrum Dolný Kubín v spolupráci s Okresným súdom  Kežmarok vďaka dotácií rozpočtu Ministertva vnútra Slovenskej republiky poskytnutej v zmysle výzvy číslo X. KMV 2012, realizuje v dňoch 24.09.2012 - 27.09.2012 sociálno-psychologiký výcvik určený pre osoby, ktorým jeho absolvovanie nariadil súd. Je v rozsahu 40 hodín so zameraním na sebapoznávanie, pomenovanie negatívnych spúšťačov správania, komunikáciu, zvládanie napätia a agresie, riešenie konfliktov a nácvik asertívneho správania. Okrem toho bude klientom podľa individuálneho záujmu poskytnuté sociálno-právne či kariérne poradenstvo. Do konca roku by sa podobné výcviky mali realizovať ešte v Liptovskom Mikuláši, Partizánskom, Žiline, Levoči, či v Martine.

 11. - 14. decembra 2011 sme sa zúčastnili zahraničnej mobility v Londýne. Účelom cesty bola návšteva nápravnovýchovných ústavov v Londýne, zapojených do projektu "Media for Development" a zasadnutie s partnermi medzinárodného projektu "Grundtvig", zamerané na stanovenie pracovných cieľov a úloh v rámci ďalšej spolupráce na realizácii projektu. V rámci uvedenej mobility sme navštívili tieto zariadenia:

  • HM Prison Downviex, Sutton is Surrey (nápravnovýchovný ústav uzavretého typu s ostrahou pre ženy a mladistvé odsúdené)
  • HM Prison Wandsworth, Heathfield Road, London (nápravnovýchovný ústav uzavretého typu s ostrahou a zvýšenou ostrahou pre mužov)
  • The School for Social Entrepreneurs, London (Škola pre sociálnych podnikateľov)

Považujeme za veľmi prínosné vymieňať si skúsenosti a vidieť spôsob realizácie netradičných vzdelávacích programov využívaných priamo v zariadeniach zaoberajúcich sa touto cieľovou skupinou aj v iných štátoch EU.


Dňa 7. decembra 2011 sa v Banskej Bystrici v rámci projektu 2. Štart uskutočnila spoločná záverečná výstava a prezentácia najlepších výrobkov odsúdených. Výstava bola sprístupnená aj pre verejnosť, ktorej tak bola ponúknutá príležitosť nahliadnuť na autorov vystavovaných diel nielen ako na odsúdených, ale aj ako na šikovných a zručných ľudí s estetickým cítením a možno tak aj odstrániť alebo aspoň čiastočne eliminovať predsudky voči nim. Projekt 2. Štart realizovalo o.z. Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín v spolupráci s ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody na Slovensku.

V dňoch 24. - 26. októbra 2011 sa v Košiciach uskutočnilo podujatie tímu SPOTSs pod názvom Cesta do neznáma - Za mrežami slovenskej väznice. Prostredníctvom panelovej diskusie sa tu predstavili zástupcovia  inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí dlhoročne pracujú vo väzniciach na Slovensku a v zahraničí. Jednou z organizácií panelovej diskusie bolo aj Konzultačné a informačné centrum Edukos, Dolný Kubín. Obsahovým zameraním  prezentácie pod vedením našej dobrovoľníčky bolo predstavenie o.z. Edukos v kontexte cieľového zamerania jeho činností, cieľovej skupiny, zameranie projektov pre prácu s trestanými osobami a skúseností získaných dlhoročnou prácou s týmito cieľovými skupinami, postupov práce od potrebného zaškolenia tútorov po konkrétnu sociálnu prácu s trestanými, resp. bývalými odsúdenými z jednotlivých UVTOS, ale aj podpora vzdelávania odsúdených priamo v UVTOS formou rôznych rekvalifikačných kurzov či kurzov rozvoja manuálnych zručností. Kľúčovým projektom, ktorému sme venovali našu pozornosť bol už ukončený projekt Reštart, vďaka ktorému o.z. Edukos získalo 2. miesto v národnom kole súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2011. Okrem už zrealizovaných a ukončených projektov tu však naša dobrovoľníčka odprezentovala aj zameranie činnosti aktuálnych projektov, a síce projektu grantového programu OPORA 2010 s podporou Nadácie SPP, ale tiež projektu 2. Štart, na ktorý nám bola Radou vlády SR pre prevenciu kriminality schválená finančná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011.Touto cestou o. z. Edukos dostalo tiež príležitosť zúčastniť sa  konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční vo Varšave v dňoch 14. – 15. 12. 2011.

Realizácia nadnárodného projektu pod názvom Leonardo Compares bola predĺžená až do 3O. októbra 2O11. V dňoch 24. - 26. októbra 2O11 sa v rámci uvedeného projektu konala konferencia v Bologni, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho združenia. Zámerom konferencie bola diskusia/reflexia skupiny aktérov fungujúcich v sieti, ktorí sú dnes v Európe ako partneri prepojení spoločným cieľom: udržiavať a v praxi realizovať koncept integrovaného prístupu  sociálnej práce a zároveň spojiť svoje kompetencie na vytvorenie sociálno-profesionálneho sprevádzania efektívnym spôsobom. Program konferencie tu. Na konferencii bola pred skupinou francúzskych a talianskych odborníkov pracujúcich s rizikovými skupinami obyvateľstva odprezentovaná aj činnosť, ktorú realizujeme v rámci projektu grantového programu OPORA 2010 vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

31. júla 2O11 bola ukončená realizácia projektu Leonardo Network v rámci nadnárodnej spolupráce s partnermi z Talianska a Francúzska. Viac informácií o priebehu a výsledkoch realizácie projektu nájdete na tejto stránke v časti Výstupy projektov. Pozornosť upriamujeme tiež na fotodokumentáciu z projektu v časti fotogaléria.

Od apríla 2011 realizujeme projekt pod názvom 2. Štart, na ktorý nám bola schválená finančná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Cieľom projektu je formou krúžkovej činnosti a ergoterapie posilniť pracovné zručnosti a návyky najmä mladých odsúdených, ktorí si odpykávajú trest odňatia slobody v spolupracujúcich ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, upriamiť ich pozornosť na zmysluplné formy trávenia voľného času a posilňovaním ich osobných kvalít či rozvíjaním zručností im umožniť uplatniť sa v normálnom živote. Na projekte participujú ústavy na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby: UVTOS pre mladistvých Sučany, UVTOS Nitra - Chrenová, UVTOS a UVV Levoča, UVTOS Košice - Šaca, UVTOS a UVV Ilava, UVTOS Ružomberok, UVV Banská Bystrica, UVTOS a UVV Košice a UVTOS Dubnica nad Váhom. S nemenovaným obchodným domom sa nám podarilo dohodnúť pravidelný odber kazového či poškodeného materiálu za symbolickú cenu. Ukážku rôznych možností využitia "odpadového" materiálu (ktorý sa v rukách odsúdených zmenil na úžitkové či umelecké predmety) v rámci tvorivých dielní napr. v UVTOS a UVV Ilava Vám ponúkame v prezentácii. Ďalšiu fotodokumentáciu k projektu budeme priebežne dopĺňať v našej fotogalérii.

Dňa 31. júla 2011 bola ukončená realizácia projektu Reštart financovaného zo zdrojov FSR a ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným poslaním projektu bola príprava do života a vzdelávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu po odkliku tu.

Plynulý prechod z väzenia na slobodu mala podporiť aj prezentácia projektu 2. Štart ,  uskutočnená dňa 14. júla 2011 v Bjornsonovom dome v Ružomberku, zameraná na predstavenie  zručností a schopností prepúšťaných odsúdených pred širokou verejnosťou (zástupcovia UPSVaR, MU, zamestnávatelia) s cieľom znížiť vzájomné napätie medzi nimi, zvýšiť šancu zaangažovania a ochoty zamestnávateľov, aby zmenili svoj negatívny postoj k zamestnávaniu ľudí s kriminálnou minulosťou a odstrániť tak ich bariéry v prístupe na trh práce. 


V dňoch 14. - 18. júna 2011 sme  v rámci projektu Network absolvovali zahraničnú mobilitu vo Francúzsku. Cieľom uskutočnenej mobility boli návštevy zariadení a organizácií zaoberajúcich sa skupinou problémovej dospievajúcej mládeže za účelom získania nových poznatkov o ich práci aj prostredníctvom osobných rozhovorov so zamestnancami v sledovaných oblastiach a činnostiach. Konkrétne sme navštívili tieto zariadenia: FJT de Tarnos - Foyer de Jeunes Travailleurs de Tarnos (Ubytovanie pre mladých pracujúcich v Tarnos), CEF Hendaye - Centre Educatif Fermé d´Hendaye (Vzdelávacie centrum zatvorené v Hendaye), Maison des adolescents de Tarbes (Dom dospievajúcich v Tarbes), CER Came - Centre Educatif Renforcé de Came (Vzdelávacie centrum v Came), vzdelávacie centrum ETCHARRY (ktoré vzdeláva sociálnych pracovníkov v regióne), ENAP - celonárodné vzdelávacie centrum pre zamestnancov pracujúcich vo väzenstve. Z dôvodu rozdielnych sociálnych politík v štátoch EU považujeme za veľmi prínosné vymieňať si skúsenosti a profesionálne zručnosti v oblasti sociálnych služieb, ktoré vo Francúzsku predstavujú jednu z prioritných oblastí. Poznatky a odporúčania dobrej praxe z návštevy spomínaných zariadení sa budeme snažiť uplatniť aj pri realizácii projektu grantového programu OPORA 2010 s finančnou podporou Nadácie SPP.

V dňoch 6. - 7. júna 2011 sa v Budapešti pod záštitou EUCPN (The European Crime Prevention Network - Európska sieť pre prevenciu kriminality) v rámci vyhlásenej súťaže ECPA 2011 (European Crime Prevention Award - Európska cena za prevenciu kriminality 2011) konala prezentácia projektov dobrej praxe v oblasti restoratívnej justície, ale aj v oblasti riešenia komunitných konfliktov či znižovania napätia v lokálnych komunitách. Na konferencii bola predstavená aj činnosť nášho občianskeho združenia - viac o konferencii po odkliku tu. Účasť nášho občianskeho združenia na diskusii v rámci spomínanej konferencie nás podnetne motivovala v snahe preniesť odporúčania z nej do praxe, a to aj pri efektívnejšej realizácii ďalších našich projektov (v nadväznosti na projekt Reštart) zameraných na prevenciu kriminality - konkrétne projektu grantového programu OPORA 2010 realizovaného vďaka finančnej podpore nadácie SPP ale aj projektu pod názvom 2. Štart, na ktorý nám bola Radou vlády SR pre prevenciu kriminality schválená finančná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011.


V mesiaci jún 2011 sme zrealizovali v rámci Výchovných programov projektu Reštart ďalšie 2 sociálnopsychologické výcviky a to v Trebišove a v Žiline. Výber účastníkov do skupín prebiehal v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi jednotlivých okresných súdov a boli určené osobám, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom ako alternatíva k nepodmienečnému výkonu trestu odňatia slobody. 

V rámci projektu Reštart sme v dňoch 30. 5. - 2. 6. 2011 realizovali výchovné programy -  sociálnopsychologické výcviky pre 2 skupiny rizikových klientov.  Výcviku sa zúčastnilo 26 podmienečne odsúdených osôb. Počas štyroch výcvikových dní sa účastníci venovali sebapoznávaniu, verbálnej a neverbálnej komunikácii, asertívnemu správaniu, zvládaniu agresivity a napätia. Dozvedeli sa, čo je konflikt, aké sú jeho spúšťače, čo ho ovplyvňuje ako aj rôzne spôsoby jeho zvládania. Tieto aktivity sa realizovali v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi Okresných súdov Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin, Trenčín, Trnava a Topoľčany.

V dňoch 31. 5. 2011 - 4. 6. 2011 navštívili v rámci projektu Network - program Leonardo piati francúzski odborníci z oblasti práce s rizikovými skupinami obyvateľstva (Aurélie Huyette, Cecile Lasalde, Virginie Vial, Bertrand Contis, Florence Lacombe). Pripravili sme pre nich taký program, aby mali možnosť navštíviť a oboznámiť sa s činnosťou našich zariadení: navštívili Resocializačné zariadenie Z - Návrat Centrum v Bobrove, Oravské centrum mládeže v Ústí, občianske združenie Misia mladých v Tvrdošíne, ICM v Tvrdošíne a Detský domov Istebné - byt na Brezovci. Francúzski odborníci mali možnosť sa zoznámiť s prácou Ústavu na výkon trestu a výkon väzby v Banskej Bystrici a v ňom vidieť bezprostredný život odsúdených. Pri návšteve o.z. Misia mladých v Tvrdošíne sa okrem iného stretli aj s klientmi, s ktorými pracujú naše dobrovoľníčky v rámci projektu grantového programu OPORA 2010 realizovaného vďaka finančnej podpore nadácie SPP.
Do Francúzska v 2. polovici júna idú aj zástupcovia KIC EDUKOS. Cieľom tejto pracovnej cesty je spoznať ich prácu, zamerať sa na to, ako prebieha vzdelávanie a príprava odborníkov, akú metodiku a metódy práce využívajú s rizikovými skupinami, spoznať efektívne programy najmä pre mladých ľudí, aby sa riadne zaradili do života práce, rodiny a spoločnosti. 
Cieľom projektu Network - program Leonardo, do ktorého okrem francúzskych a slovenských partnerov sú zahrnutí aj partneri z Talianska, je spoločne vytvoriť podmienky na to, aby každá z partnerských krajín príklady dobrej praxe preniesla do svojho prostredia. Veríme, že sa nám to podarí.  

7. marca 2011 sme začali s realizáciou sociálno-psychologických výcvikov nariadených súdom v rámci Výchovných programov projektu Reštart. Prvý výcvik, ktorý potrvá do 10. marca t.r. na UPSVaR v Kežmarku absolvuje celkom 13 podmienečne odsúdených osôb, ktorých výber prebiehal v spolupráci s PaMÚ OS v Kežmarku a PaMÚ OS v Poprade. 

Ďalšiu besedu (taktiež v rámci projektu programu OPORA 2010, ktorý je realizovaný vďaka podpore Nadácie SPP) sme zrealizovali 14. februára 2011, a to na UPSVaR v Tvrdošíne (v spolupráci so sociálnym kurátorom UPSVaR Tvrdošín). Beseda bola takisto cielene zameraná na  oblasť prevencie kriminality pre 5  podmienečne odsúdených mladistvých. Stretnutie prebiehalo spočiatku skupinovo, následne na to sme sa prostredníctvom individuálnych motivačných rozhovorov snažili účastníkov vystríhať pred ďalším páchaním trestnej činnosti.

Dňa 7. februára 2011 sme na SOŠ technickej v Námestove v rámci projektu grantového (programu OPORA 2010 realizovaného vďaka podpore Nadácie SPP) vykonali besedu zameranú na prevenciu kriminality, ktorej cieľom bolo poskytnúť 23 mladým ľuďom iný pohľad na život a pomôcť im k uvedomeniu a prehodnoteniu ich postojov, hierarchii hodnôt, prosociálnej orientácii či zrelšieho a realistickejšieho preberania zodpovednosti za svoje konanie. Besedy sa zúčastnil tiež bývalý odsúdený (v súčasnosti študent VŠ žijúci aktívnym životom a vážiaci si život na slobode), ktorý z "druhého brehu - z brehu neslobody" zažil na vlastnej koži vyšetrovanie, väzbu, odsúdenie, návrat na slobodu a opätovné zaradenie sa do spoločnosti. Študenti SOŠ tak mali príležitosť prostredníctvom jeho autentického rozprávania o zážitkoch z celého procesu väzby nazrieť na následky prípadnej "mladíckej nerozvážnosti" a dostali tak podnet vyhýbať sa akémukoľvek protiprávnemu či delikventnému konaniu. Beseda sa u študentov stretla s nesmierne pozitívnym ohlasom.

Dňa 11. januára 2011 sa v rámci projektu Reštart konalo supervízne a koordinačné stretnutie tútorov z Košíc (na ktorom sa zúčastnili tiež dolnokubínski tútori). Cieľom stretnutia bolo usmerneniť tútorov pri ich ďalšom sprevádzaní bývalých odsúdených pri začlenení sa do spoločenského života. Vzájomne sme si vymenili skúsenosti z praxe pri práci s klientom, prediskutovali sme vzniknuté prípadné problémy a prekážky, s ktorými sa tútori stretli a návrhy ako ich adekvátne riešiť.  Hovorili sme aj o možnosti zriadenia detašovaného pracoviska v okolí Košíc, kde by sa mohli tútori s kllientmi (ale aj tútori navzájom) stretávať. Navštívili sme aj UVTOS Košice - Šaca, kde sme vykonali 20 anamnestických pohovor s  odúsúdenými opúšťajúcimi UVTOS v období február - marec 2011. Pracovné stretnutie sme využili na kontaktovanie sa so starostom obce Košice - Krásna vo veci prejednania pôsobnosti tútora a jeho spolupráce s obecným úradom.

V decembri 2010 sa nám podarilo dohodnúť s  nemenovaným obchodným domom v Bratislave  za špeciálnych podmienok dodávky  poškodeného tovaru. Jedná sa o mierne otlčené keramické kvetináče, vázy, poháre, taniere, zvyšky látok a textílií, poškodené stoličky, vystavením opotrebované police a skrinky, poškodené  rámy z obrazov a zrkadiel, fotorámiky s prasknutým sklom,  prasknuté zrkadlá, drevený odpad,  poškodené sviečky, či výrobky z prútia, resp. iné kazové bytové doplnky. So všetkými týmito vecami budú ďalej pracovať odsúdení v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v rámci ergo/arteterapie, krúžkovej činnosti či rozvoja manuálnych zručností (takto poškodený tovar je možné použiť napríklad na dekoráciu kvetináčov, vytváranie koláží a mozaík, maľovanie na sklo, vyšívanie, šitie vankúšov, bábik a hračiek z textilu, dotváranie fotorámikov a obrazov do rámov, rezbárske práce a existuje množstvo ďalších inšpiratívnych spôsobov na jeho zužitkovanie, dotváranie využiteľnosti či opravu funkčnosti). S týmto tovarom budú ďalej pracovať odsúdení v ústavoch na výkon trestu v Banskej Bystrici– Kráľovej, v Sučanoch, v Levoči, v Košiciach – Šaci, v Nitre, v Ilave a v Dubnici nad Váhom. Sme naozaj nesmierne vďační za ústretovosť obchodného domu a veríme, že možno aj takouto formou - formou  inšpirácie  pri zmysluplnom trávení voľného času tak spoločne prispejeme pri resocializácii a skvalitnení života odsúdených.


V mesiaci december 2010 sme ukončili realizáciu projektu pod názvom "Vykroč správnou cestou", na ktorý nám dňa 26. apríla 2010 Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality schválila poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 a to vo výške 8.000 Eur. V projekte sme sa venovali predovšetkým občanom, ktorým bola súdne nariadená povinnosť podrobiť sa sociálnemu výcviku alebo inému výchovnému programu, a to z regiónov Žilinského, Banskobystrickeho a Prešovského kraja. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť predpoklady pre úzke a vzájomné prepojenie a koordinovanie činnosti štátnych inštitúcií, neštátnych subjektov, dobrovoľných, svojpomocných skupín a spoločne tak pôsobiť v oblasti prevencie kriminality a zníženia recidívy trestnej činnosti. V projekte sme zrealizovali 4 sociálno-psychologické výcviky, a to dva v Kežmarku, jeden v Bánovciach nad Bebravou a jeden v Humennom. Výcviky absolvovalo celkom 62 podmienečne odsúdených, ktorých výber prebiehal v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi z okresných súdov Partizánske, Trenčín, Humenné a Kežmarok. 

V rámci projektu Reštart v čase od 8. do 25. novembra 2010 realizoval Edukos v spolupráci s Akadémiou vzdelávania (pobočka Banská Bystrica) pre cieľovú skupinu 12 odsúdených v ÚVTOS - B. Bystrica-Kráľová rekvalifikačný kurz holič v rozsahu 70 hodín. Hlavným cieľom kurzu bolo intenzívnou formou zabezpečiť účastníkom získanie vedomostí a zručností pre výkon práce holiča (kurz bol prispôsobený z akreditovaného kurzu Kaderník - kaderníčka) a zvýšiť tak účastníkom šancu integrovať sa do pracovného života spoločnosti po prepustení z ústavu.
V rámci toho istého projektu prebieha od 14. októbra 2010 pre odsúdených z UVTOS v Ružomberku kurz murár.
V  termíne od 18. októbra  do 3. novembra 2010 sme v spolupráci s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej tiež zrealizovali pre 11 odsúdených ďalšíu naplánovanú aktivitu pod názvom „Motivačný program pre trh práce“. Hlavým cieľom programu bolo pripraviť do života spoločnosti odsúdených tesne pred prepustením z výkonu trestu a tiež pomôcť im pri zaradení sa na trh práce. Motivačný program bol obsahovo zameraný na osobnostné posilňovanie klientov (komunikačné zručnosti, zvládanie agresie, asertivita, prijímací pohovor) a IKT technológie (nadobudnutie základných vedomostí, zručnosti a schopnosti zvládnuť prácu s počítačom v rámci ich efektívnejšieho využitia pri zaraďovaní sa  na trh práce - písanie žiadostí, do zamestnania, hľadanie zamestnania prostredníctvom internetu a pod.). Účastníci získali  po absolvovaní kurzu osvedčenie o jeho absolvovaní.

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 14.10.2010 nám bol schválený finančný príspevok vo výške 3 330 € na projekt predložený v grantovom programe OPORA 2010. Projektom realizovaným vďaka podpore Nadácie SPP chceme naviazať na naše predchádzajúce projekty a posiliť prepojenosť penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, poukázať na nevyhnutnosť pomoci rizikovej skupine v prvých mesiacoch po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

V dňoch 21. a 22.septembra 2010 nás navštívili naši partneri projektu Leonardo: Compares programu  LEONARDO-mobility  Xavier Baylac a Fantxoa Hasteran z Etcharry vo Francúzsku.
Cieľom nášho spoločného stretnutia bolo pripraviť mobility pre francúzskych partnerov v období  január – apríl 2011. Ich záujem sa sústredil predovšetkým na prácu v oblasti prevencie kriminality a okrem spoznania  práce v našej organizácii  prejavili záujem aj o stretnutie s predstaviteľmi miestnej samosprávy s cieľom vymeniť si s nimi skúsenosti z tejto oblasti. Okrem toho sme sa venovali aj príprave spoločného terminologického slovníka slovensko – francúzsko-anglicko – talianskeho, ktorý spoločne pripravujeme aj v spolupráci s partnermi z Talianska. Fotodokumentácia zo stretnutia.

17. septembra 2010 bol záverečnými skúškami a odovzdaním certifikátov  účastníkom v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová ukončený rekvalifikačný kurz "MURÁR" , ktorý sa realizoval v rámci projektu Reštart.  Dvanásť odsúdených dostalo možnosť uplatniť sa v tejto sfére po uplynutí trestu a návrate na slobodu.

6. augusta 2010 bol záverečnými skúškami a odovzdaním certifikátov  účastníkom v ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová ukončený rekvalifikačný kurz "MALIAR" , ktorý sa realizoval v rámci projektu Reštart. Dvanástim odsúdeným, ktorí za príležitosť zúčastniť sa na takomto kurze prejavili veľkú vďačnosť, sa tak zvýšia šance uplatniť sa po prepustení z VTOS na trhu práce.

V auguste 2010 odborná komisia aj na základe odporúčaní lektorov praxe aktivity 1 -  programu Tútor (v rámci projektu Reštart) vybrala 6 najlepších absolventov uvedeného výcviku, ktorí dostanú príležitosť zamestnať sa u nás ako tútori - sprievodcovia klienta (opúšťajúceho UVTOS), a to na dobu 6 mesiacov. S dvomi z nich uzavrie KIC - EDUKOS pracovnú zmluvu už od septembra 2010, s ďalšími kontinuálne - priebežne počas realizácie projektu. Pilotné overenie tohto programu a výsledky projektu môžu byť podkladom pre presadenie úspešne overených metód do regionálnych a národných politík, či úpravy súčasného zaužívaného systému.

Počas apríla - augusta 2010 v rámci projektu Na križovatke života boli realizované viaceré aktivity:
  • Motivačný program pre trh práce v Levoči (ukončený 31. júna 2010)
  • Motivačný program pre trh práce v Sučanoch
  • Sociálne výcviky nariadené súdom (realizované v spolupráci s probačnými a mediačnými úradníkmi okresných súdov Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja)
  • Výcvik pre mladých dospelých z Reedukačného domova v Spišskom Hrhove
  • Výcvik pre mladých dospelých z Detského domova v Istebnom
  • Výcvik dobrovoľníkov - MENTOROV (Orava, Spiš)     

V mesiacoch apríl - máj 2010 sme v rámci projektu Reštart pre klientov v UVTOS - Sučany realizovali Motivačný program pre trh práce ako aj kurz pod názvom Rozvoj manuálnych zručností (ukážku finálnych výrobkov účastníkov kurzu manuálnych zručností nájdete na tejto stránke aj vo fotogalérii). Zhodnotenie obidvoch aktivít si môžete pozrieť tu.
V priebehu  mesiacov apríl - máj 2010 bola na Orave a na Spiši v tomto projekte v rámci programu TÚTOR realizovaná tiež teoretická príprava tzv. tútorov (z radov dlhodobo nezamestnaných a študentov), ktorí priebežne (v rámci praktickej časti programu) sprevádzajú pri zaraďovaní sa do života a na trh práce občanov prepustených z výkonu trestu.
Počas apríla - júla 2010 prebiehali v UVTOS v Ružomberku, v Banskej Bystrici a v Sučanoch rekvalifikačné kurzy -  MALIAR, MURÁR (určené pre občanov vo výkone trestu pripravujúcich sa na slobodu), cieľom ktorých je pomôcť odsúdeným pri zaraďovaní sa do života a na pracovný trh. Absolventi po ukončení rekvalifikačného kurzu obdržali Osvedčenia o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou.

01. marec 2010: Začiatok realizácie projektu Na križovatke života v rámci Národného programu SR k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

01. február 2010: Začiatok realizácie projektu Reštart v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK

09.-12. december 2009: Entcharry (FR), štartovanie nového projektu Compares

03.-04. december 2009: konferencia v Paríži, European Juvenile Justice Council, stretnutie mimovládnych organizácií členských štátov EÚ k problematike delikvencie detí a mladistvých

30. november 2009:  ukončenie projektu "Mesto - Šanca pre všetkých"

26-27. november 2009: sme v sídle CEFAL spolu s partnermi rokovali o podrobnostiach realizácie spoločného projektu. Talianski partneri z TECHNE predstavili víziu realizácie spoločného taliansko-slovensko-francúzsko-anglického terminologického slovníka v oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Slovník bude vyhotovený v spolupráci s pobočkou Bologneskej univerzity vo Forli. Podobný slovník už Bologneská univerzita realizovala v oblasti medicíny. Víziu sme celá slovenská delegácia s nadšením uvítali a podporili.

25. november 2009: zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie organizovanej partnerskou organizáciou CEFAL v Bologni. Na konferencii vystúpili belgický a talianski účastníci s prezentáciou a príspevkami o miestnych sociálnych podnikoch a o princípoch ich fungovania. Vo svojich príspevkoch zdôraznili individuálny prístup ku klientovi, vyhľadávanie práce podľa schopností klienta a transparentnosť sociálnych podnikov. Podnetná bola aj možnosť vidieť pracovné aktivity klientov CEFALU, kde sa pri práci v kuchyni stretli nezamestnaní, mentálne postihnutí i klienti s kriminálnou minulosťou.

24.-28. november 2009: pracovná cesta v Boloni, štartovanie nového projektu "Network" v rámci programu LONARDO Partnership

24.-27. november 2009: Ing. Evou Vajzerová, PhDr. Otília Škarbovou a Paedr. Štefan Ronec sa od 1.2009 zúčastnili pracovnej cesty  v rámci projektu NETWORK zameraného  na výmenu a prenos profesionálnych praktík medzi zapojenými organizáciami – partnerskou organizáciou TECHNE a CEFAL z Talianska a partnerskou organizáciou Etcharry Formation Developpement z Francúzska.

?>